thai luxe petchaburi

thailuxe petchaburi

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งปี 2530 เพื่อประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเกษตร และได้แปรสภาพเป็นนิติบุคคล ตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

ปัจจุบันบริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 568,451,520 บาท และมีทุนชำระแล้ว 563,050,687 บาทข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน

ข่าวใหม่
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 

ข่าวบริษัท


หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการการจ่ายเงินปันผล

บริษัทพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมของทุกรอบปีโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60) ของผลกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลขาดทุนสะสม และ เงินสำรองตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ จะต้องจ่าย เป็น เงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของเงินปันผลทั้งหมด หากการจ่ายเงินปันผลมี อัตราน้อยกว่าที่กำหนดหรืองดเว้นการ จ่ายเงินปันผล ให้พิจารณาโดยขึ้น อยู่กับ ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ รวมทั้ง ความจำเป็นและความ เหมาะสม อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล ( บาทต่อหุ้น ) วันผลประกอบการ
- งดจ่ายปันผล 01/07/2560 - 31/12/2560
- งดจ่ายปันผล 01/01/2560 - 30/06/2560
- งดจ่ายปันผล 01/07/2559 - 31/12/2559
- งดจ่ายปันผล 01/01/2559 - 30/06/2559
- งดจ่ายปันผล 01/07/2558 - 31/12/2558
- งดจ่ายปันผล 01/01/2558 - 30/06/2558
- งดจ่ายปันผล 01/07/2557 - 31/12/2557
- งดจ่ายปันผล 01/01/2557 - 30/06/2557
09/05/2557 0.065 01/07/2556 - 31/12/2556
09/09/2556 0.025 01/01/2556 - 30/06/2556
10/05/2556 0.15 01/07/2555 - 31/12/2555
10/09/2555 0.11 01/01/2555 - 30/06/2555
14/05/2555 0.16 01/07/2554 - 31/12/2554
07/09/2554 0.12 01/01/2554 - 30/06/2554
20/05/2554 0.23 01/07/2553 - 31/12/2553
06/09/2553 0.15 01/01/2553 - 30/06/2553
10/05/2553 0.10 01/07/2552 - 31/12/2552


ข้อมูลทางการเงิน


 

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/03/2560 ประเภทปิดสมุดทะเบียน : XM
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ 54,097,604 9.61
2 น.ส.ปวิชญา กานนท์รังษี
  33,638,765
5.97
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  31,680,892
5.63
4 นายปริน ชนันทรานนท์ 20,947,384 3.72
5 น.ส.ยุวดี วชิรปภา 19,340,000 3.43
6 นางสุรีรัตน์ เอี่ยมสอาด 16,799,900 2.98
7 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ 15,839,900 2.81
8 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 14,500,000 2.58
9 นายพงศภัค จินดาสมบัติเจริญ 11,382,140 2.02
10 นางกอแก้ว ธรรมมงคล 11,070,500 1.97
11 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 10,520,000 1.87
12 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 10,000,000 1.78
13 นางลีนา วนวิทย์
9,450,000
1.68
14 นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต                 9,157,200 1.63
15 น.ส.พิมพ์สุดา สุทธิสงค์ 8,031,690 1.43
16 บริษัท ไทยอัศเส โฮลดิ้ง จำกัด 8,000,063 1.42
17 นายธีระ กิติจารุรัตน์ 7,347,035 1.30
18 บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 6,958,500 1.24
19 นายนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ
6,886,070
1.22
20 นางพัชรวลี อุทยานันท์ 6,447,600 1.15
21 น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 6,300,090 1.12
22 นายสมเจตต์ อรรถสกุลชัย 5,900,000 1.05
23 นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ 5,253,400 0.93
24
นายสมศักดิ์ สถิตย์สุขเสนาะ 5,000,000 0.89
25
นางหัสดี ประจักษ์ธรรม 4,750,000 0.84
26
นายกฤช พนารัตน์ 4,705,000 0.84
27
นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี 4,570,000 0.81
28
นายอำพน กิติจารุรัตน์ 4,400,000 0.78
29 นายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา 4,350,000 0.77
30 นายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) 4,330,500 0.77
31 นางสรีญา ชัยกิตติศิลป์ 4,289,000 0.76
32 น.ส.นฤมล แมงทับ 4,064,400 0.72
33 นายลือชา โพธิ์อบ 4,050,000 0.72
34 บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด 4,049,100 0.72
35 บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4,000,000 0.71
36 นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ 3,657,500 0.65
37 นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 3,650,230 0.65
38 นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 3,200,053 0.57
39 นายณัฐพล ประสิทธิ์ศุภผล 3,130,000 0.56
40 น.ส.จุไรวรรณ รินทพล 2,900,000 0.52
41 นายสัมฤทธิ์ ธนะกาญจนสุทธิ์ 2,834,100 0.50

  
*
ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่24 มีนาคม 2560
  คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 563,050,687 หุ้น