สาส์นจากประธานกรรมการ

เริ่มแรกจากการเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นบริษัท "ก้าวไกล เคียงคู่เกษตรกรไทย" จะเป็นผู้ผลิต ที่มีความสามารถระดับแนวหน้าของภูมิภาคระหว่างประเทศ โดยยึดหลัก 3 ประการ ที่จะทำให้การทำงานมุ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปสู่เหนือมาตรฐาน 1.เสาะหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพดีทั้งในและนอกประเทศ 2.ให้มีผู้ชำนาญการกำหนดสูตรอาหารให้ตรงตามหลักโภชนาการเหมาะสมกับสัตว์น้ำแต่ละช่วงวัยด้วยขบวนการผลิตและเครื่องจักรสมบูรณ์แบบและทันสมัย (State of Art) 3.การมีระบบตรวจสอบ วิเคราะห์วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด พร้อมทั้งการบริการที่สร้างความพอใจให้กับลูกค้า จึงเป็นที่มาของ "คุณภาพต้องมาก่อน ทุกขั้นตอนเราใส่ใจ"

ระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปี ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่เกษตรกรทุกภูมิภาค ได้ร่วมพัฒนากับเกษตรกรไม่หยุดยั้ง แม้ระหว่างทางจะมีการเปลี่ยนผ่านการเพาะเลี้ยงกุ้งจากกุ้งกุลาดำ (Monodon) ที่ต้องประสบอุปสรรคของสายพันธุ์จนอุตสาหกรรมอยู่ในสภาวะย่ำแย่ แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยที่มีความอดทนและเรียนรู้ เพาะเลี้ยงกุ้งขาวสายพันธุ์ใหม่ (Vannamei) จนอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้ามาตลอด จากอดีต สู่ปัจจุบัน มุ่งหน้าไปอนาคต ชื่นชมเกษตรกรไทย ปรับตัวได้ทันเหตุการณ์ การคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น และการมีกำลังใจที่ดีไม่ท้อแท้ และเรียนรู้พัฒนาการอย่างต่อเนื่องภายใต้ทุกสถานการณ์

แผงผังองค์กร

คณะกรรมการ

 • พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง  - ประธานกรรมการ
 • ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ  - รองประธานกรรมการ
 • พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์  - กรรมการ
 • ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย   - กรรมการ
 • นางกนกวัลย์ วรรณบุตร  - กรรมการ
 • น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป - กรรมการ
 • นายสุวิทย์  วรรณะศิริสุข  - กรรมการ
 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์  - กรรมการอิสระ
 • นางนที  ชวนสนิท  - กรรมการอิสระ
 • นายธีรวิทย์  ธนกิจสุนทร  - กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 • นางนที ชวนสนิท - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร  -  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร