พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงโดยมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการ และการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล   พร้อมมุ่งสร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

พันธกิจ
 • มุ่งเน้นกำไรและกระแสเงินสดสูงสุดจากการดำเนินงาน
 • เสริมสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
 • พัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   
ค่านิยม

"คุณภาพต้องมาก่อน ทุกขั้นตอนเราใส่ใจ"

 • คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)  :  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • ระเบียบวินัย (Discipline) :  มีวินัยและยึดมั่นในหน้าที่ มุ่งมั่นในการใฝ่หาเรียนรู้
 • การใส่ใจในคุณภาพและบริการ (Quality)  :  ทุ่มเทในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 • ความคิดริเริ่ม ปรับปรุงและพัฒนา (Improvement)  :  มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานที่เป็นเลิศ
 • การมีส่วนร่วมในการทำงาน (Engagement)  :  การเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 

นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยผลิตและจำหน่ายลูกค้าให้แก่ภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
   - ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่นๆที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
   - มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
   - จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
   - บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยการดูแลรักษาและ ปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะต้องขยายผลไปยังพนักงานทุกคน ทุกระดับ และพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน

      ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมทั้งยังเป็นโรงงานอาหารกุ้งแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP จึงนับได้ว่าไทยลักซ์เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ของไทย รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO 14001 และสามารถดำเนินงานตามนโบายที่ตั้งไว้ คือ


 

"เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล
เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน"