การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย, แจ้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2561