การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ

Arrow
Arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ (Inhouse Trainning)
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาว ประภัสสร นนแก้ว จาก บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
หลักการและเหตุผลเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยจากสิ่งรบกวนในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากสัตว์พาหะนำโรค จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจสามารถจัดการกับสัตว์พาหะได้ และสามารถป้องกันและดูแลตนเอง และได้เรียนรู้วิธีการกำจัดเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นและสถานประกอบการได้มีความปลอดภัยจากพาหะนำโรคได้
หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้
#ภาคทฤษฎี (Training session)
– การจัดการแมลงและสัตว์
– การจัดการพื้นที่ให้ปลอดภัย
– ชนิดของแมลงต่างๆ
– ลักษณะของแมลงต่างๆ
– โรคต่างๆที่เกิดจากการพาหะ
– ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
– อันตรายที่เกิดจากสัตว์พาหะ
– วงจรชีวิตของแมลงต่างๆ
– วิธีการป้องกัน
วันที่ 27 ต.ค. 2566 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Total Page Visits: 3461 - Today Page Visits: 1