ประวัติบริษัทที่สำคัญ

ประวัติบริษัทที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

2530

ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพื่อประกอบธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งจากประเทศไต้หวัน และดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

2533

เริ่มดำเนินการผลิตอาหารกุ้งเพื่อขายภายในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยการลดการนำเข้าอาหารสัตว์นํ้า

2537

ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และในเดือนกันยายน ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547

ขยายกำลังการผลิตอาหารปลา โดยสร้างโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 21.43

2548

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

2551

หยุดการผลิตอาหารปลาในเขตโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนฐานการผลิตมายังโรงงานเพชรบุรี

2555

บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ) จากสถาบัน ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2556

 • ลงทุนในบริษัท ไทยดีมีเทอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
 • เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาอาหารและสายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ

2558

 • แต่งตั้งพลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 • ในเดือนกรกฎาคมได้เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา
 • ในเดือนสิงหาคมได้ลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • แต่งตั้งนายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ปรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด) เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
 • จัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร A&W โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

2560

 • เดือนเมษายน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 • เดือนเมษายน มีมติแต่งตั้ง ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ และพันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • เดือนกรกฎาคม ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 260.5 ล้านบาท
 • เดือนกันยายน พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแต่งตั้งดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทแทน และแต่งตั้งพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2532

สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้าและโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าแช่แข็งที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2536

เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาขึ้น และได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจำปี 2536 สาขาประเภทธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

2541

ได้ระงับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศ

2542

เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้าแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี และเปลี่ยนฐานการผลิตอาหารกุ้งทั้งหมดไปยังโรงงานใหม่ และมีการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง เพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

2544

บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9002 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ โดยเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9002

2546

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และโรงงานอาหารกุ้งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้ง 2 ระบบ และยังได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q Mark จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย

2550

โรงงานอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ จึงทำให้บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสมบูรณ์ทั้งระบบ

2552

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่แสดงถึงก้าวต่อก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุด ใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อม

2554

ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depositary Receipts : TDRs

เริ่มประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยดำเนินการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในจังหวัดกาญจนบุรี และดำเนินการเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งในจังหวัดชุมพร

ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Company Performance Awards) และผู้บริหารสูงสุดยังได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น เพื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 96.43 จึงได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทดังกล่าวจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย

2557

 • มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 97.79 และดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีขอบข่ายของการรับรองโปรตีนและไขมัน เพื่อสร้างความเชื่อถือในผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการของบริษัท

2559

 • เดือนกุมภาพันธ์บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) (“ACAP”) มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 280 ล้านบาท และบริษัททำสัญญาจองพื้นที่เพื่อเช่าพื้นที่ในโครงการพีเพิล พาร์ค อ่อนนุช ซึ่งเป็นอาคารโฮมออฟฟิศ จำนวน 8 ห้องมีกำหนดระยะเช่า 18 ปีเพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ให้เป็น PET CENTER