พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ใส่ใจในทุกความปลอดภัย

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ใส่ใจในทุกความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทางบริษัทฯ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำตามแผนฯ ทั่วทุกจุดของสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ โดยเรามีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มั่นใจถึงความปลอดภัย ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564

สุ่มตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยวิธี SWAB

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้รับการเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยวิธี SWAB จากสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย โดยการสุ่มตรวจพนักงานภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นการตรวจเชิงรุกทุกสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่เสี่ยง โดยผลการตรวจพบว่าพนักงานในบริษัทฯ ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 100% ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนในองค์กรตรวจเชิงรุก 100% โดยหน่วยรถพระราชทานและหน่วยงานสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันเดียวกัน คณะผู้บริหารยังให้การต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในการตรวจสอบมาตรการและร่วมหารือถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในองค์กรและชุมชนรอบข้าง พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกล่าวชื่นชมบริษัทฯ ว่ามีมาตรการที่เข้มงวดดีมาก และขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

PP PRIME – THAI LUXE ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ เราให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียได้กลุ่ม ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

การตรวจประเมินระบบคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย (BV.) ในรูปแบบ Remote Audit 100% ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ตามมาตรการในการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร การควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ […]

สนับสนุนน้ำดื่มแก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) – บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม โดยนางนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

1 11 12 13 14