สนับสนุนน้ำดื่มแก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) – บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม โดยนางนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

PP PRIME-THAI LUXE ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19

พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ตั้งการ์ดสูง ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามนโยบายบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ของบริษัทฯ โดยเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ถึงความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าและบริการ ณ สำนักงานสำนักงาน/โรงงานผลิต จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017

การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ (LAB) บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ผ่านระบบ ZOOM MEETING ตามมาตรการในการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพัฒนางานทดสอบแบบมืออาชีพ โดยยังคงตระหนักและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับสากลที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ.เพชรบุรี

รับมอบเกียรติบัตรด้านพลังงาน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาและสาธิตการใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในอุปกรณ์ระบบความร้อนและไฟฟ้า ของโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (กลุ่มอุปกรณ์ระบบความร้อน) โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้รับการตรวจประเมินจาก บริษัท SW.Energy Innovation Limited Partnership ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

1 28 29 30