อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ บทลงโทษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเจาะลึกทุกข้อมูลเทคนิคการทำงานกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ ณ บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์ อาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ร้าน จ.เจริญอาหารสัตว์ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารของบริษัทฯ จ.นครปฐม ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์ อาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก บรรยายถึงโภชนาการที่สำคัญในอาหารกุ้งไทยลักซ์ ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตดี ลอกคราบดี อัตราการรอดสูง เพิ่มภูมิคุ้มกันและสามารถนำไปใช้ได้ดี โดยการพัฒนาสูตรอาหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งในแต่ละช่วงของการเลี้ยง ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม ร้านระเบียงโรงนา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

จัดอบรมทบทวนหลักสูตร มาตรฐาน GMP และ HACCP

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมทบทวนหลักสูตร มาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อให้บุคลากรในองค์กรที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมต่างๆ และมีแนวทางปฏิบัติในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นที่การลดและขจัดความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเข้าใจในหลักการของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมอย่างครบถ้วนถูกต้อง สามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านอาหารสัตว์ต่อลูกค้าเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย โดยเน้นที่การป้องกันมากกว่าการแก้ไข ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ฯ ในเครือ บมจ. พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีทราบถึงสารเคมีที่อันตรายแต่ละชนิด และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล การปฎิบัติที่ถูกต้องขณะทำงานกับสารเคมี เข้าใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในเหตุสารเคมีรั่วไหล เพื่อสามารถตอบโต้เหตุการณ์และแผนฉุกเฉินที่เกิดจากสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

สัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประมง, คุณสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี, คุณชยานันต์ อินทรัตน์ ลูกค้าอาหารกุ้งของบริษัทฯ, คุณนิตยา บุญเสนอ และคุณพรสุดา เอมครุฑ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้งของบริษัทฯ ซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก บรรยายถึงโภชนาการที่สำคัญในอาหารกุ้งไทยลักซ์ ตลาดกุ้งกุลาดำในปัจจุบัน วิธีการจัดการกุ้งให้แข็งแรง สีสวย ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ตอบโจทย์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำและตลาดส่งออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเมธากรณ์ โฮ้เต้กิ้ม ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ร่วมแบ่งปันเทคนิควิธีการเลี้ยงต่าง ๆ ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

1 2 3 18