สัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์ อาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ร้าน จ.เจริญอาหารสัตว์ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารของบริษัทฯ จ.นครปฐม ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์ อาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก บรรยายถึงโภชนาการที่สำคัญในอาหารกุ้งไทยลักซ์ ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตดี ลอกคราบดี อัตราการรอดสูง เพิ่มภูมิคุ้มกันและสามารถนำไปใช้ได้ดี โดยการพัฒนาสูตรอาหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งในแต่ละช่วงของการเลี้ยง ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม ร้านระเบียงโรงนา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

จัดอบรมทบทวนหลักสูตร มาตรฐาน GMP และ HACCP

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมทบทวนหลักสูตร มาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อให้บุคลากรในองค์กรที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมต่างๆ และมีแนวทางปฏิบัติในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นที่การลดและขจัดความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเข้าใจในหลักการของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมอย่างครบถ้วนถูกต้อง สามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านอาหารสัตว์ต่อลูกค้าเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย โดยเน้นที่การป้องกันมากกว่าการแก้ไข ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ฯ ในเครือ บมจ. พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีทราบถึงสารเคมีที่อันตรายแต่ละชนิด และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล การปฎิบัติที่ถูกต้องขณะทำงานกับสารเคมี เข้าใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในเหตุสารเคมีรั่วไหล เพื่อสามารถตอบโต้เหตุการณ์และแผนฉุกเฉินที่เกิดจากสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

สัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประมง, คุณสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี, คุณชยานันต์ อินทรัตน์ ลูกค้าอาหารกุ้งของบริษัทฯ, คุณนิตยา บุญเสนอ และคุณพรสุดา เอมครุฑ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้งของบริษัทฯ ซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก บรรยายถึงโภชนาการที่สำคัญในอาหารกุ้งไทยลักซ์ ตลาดกุ้งกุลาดำในปัจจุบัน วิธีการจัดการกุ้งให้แข็งแรง สีสวย ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ตอบโจทย์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำและตลาดส่งออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเมธากรณ์ โฮ้เต้กิ้ม ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ร่วมแบ่งปันเทคนิควิธีการเลี้ยงต่าง ๆ ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

สัมมนาในหัวข้อ “ตลาดกุ้งกุลาดำกับอาหารไทยลักซ์ โกลด์”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ตลาดกุ้งกุลาดำกับอาหารไทยลักซ์ โกลด์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสน่ห์ บรรจงการ รองประธานกรรมการสหกรณ์แหลมสิงห์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก บรรยายถึงตลาดกุ้งกุลาดำในปัจจุบัน วิธีการจัดการกุ้งให้แข็งแรง สีสวย ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ตลอดจนโภชนาการในอาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์ ที่พัฒนามาเพื่อให้ตอบโจทย์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเมธากรณ์ โฮ้เต้กิ้ม ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ร่วมแบ่งปันเทคนิควิธีการเลี้ยงต่างๆ ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ สหกรณ์แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

1 2 3 4 19