สัมมนาในหัวข้อ “ตลาดกุ้งกุลาดำกับอาหารไทยลักซ์ โกลด์”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกิตติพงษ์ ธรรมชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ตลาดกุ้งกุลาดำกับอาหารไทยลักซ์ โกลด์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเมธากรณ์ โฮ้เต้กิ้ม ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ร่วมแบ่งปันเทคนิควิธีการเลี้ยงต่างๆ ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ ร้านจิระภา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์” จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกิตติพงษ์ ธรรมชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์” โดยมีการบรรยายถึงโภชนาการที่สำคัญในอาหารกุ้งไทยลักซ์ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตในกุ้ง เพิ่มระบบภูมิกัน ช่วยฟื้นฟูกุ้งที่ป่วยเป็นโรค ทำให้กุ้งแข็งแรง โตไว ได้น้ำหนักดี สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายประเทศและต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเมธากรณ์ โฮ้เต้กิ้ม ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ร่วมแบ่งปันเทคนิควิธีการเลี้ยงต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขี้ขาว อาทิ เรื่องการเตรียมบ่อ, การจัดการน้ำ, การจัดการกุ้ง, การจัดการอาหาร และการจัดการการเลี้ยงอื่น ๆ ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ ครัวร่มไม้ชายคลอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถจัดการภาวะฉุกเฉินในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา และวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี

จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม XN-View

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม XN-View เป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพแบบง่ายและสะดวกสบายในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานในองค์กรได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรมไม่ว่าจะ •การ Resize รูปภาพ •การตั้งรูปภาพด้วยคำสั่ง Crop •การปรับหมุนรูปภาพ •การปรับภาพสีเป็นภาพขาวดำ •การปรับความสว่างและความเข้มของแสง •การสร้างสไลด์โชว์รูปภาพ •การสร้างวีดีโอแสดงรูปภาพ (Video Thumbnails Gallery) •การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) ซึ่งส่งผลให้พนักงานในองค์กรนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธภาพในการทำงาน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่4

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่4 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างมีรูปแบบ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 7 เรื่อง พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

1 2 3 4 5 19