จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างและพนักงานใหม่

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างและพนักงานใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตัวกฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดแนวทางต่างๆ เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนางาน เตรียมความพร้อม และรักษามาตรฐานการเป็นห้องปฎิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3 เพื่อให้เข้าใจหลักการของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีมที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างปัจจัยทางบวกภายในองค์กร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จต่อองค์กร ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

คณะผู้บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม นำโดย คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม โดยมีคุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา ให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิตภายใน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์ “ข่าวหุ้นธุรกิจ”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM โดยตัวแทนผู้บริหาร นางสาวจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร สายงานบริหารกลยุทธ์องค์กร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณรินดา สิมสวัสดิ์ หัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ณ สำนักงาน บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

1 2 3 4 5 17