จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานและสร้างความเข้าใจความสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ และตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าและประสิทธิภาพให้กับองค์กร รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคต่างๆสำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการปฎิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ “พีพี ไพร์ม” ได้ที่ช่องทาง

จัดอบรมหลักสูตร 5 ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร 5 ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำ ซึ่งกิจกรรม 5 ส.ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และเป็นการสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่องค์กร เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

จัดกิจกรรม “Happy Birthday With Me ขอมอบสิ่งดี ๆ To You”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร และคุณชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรม “Happy Birthday With Me ขอมอบสิ่งดี ๆ To You” สำหรับพนักงานที่เกิดในเดือน สิงหาคม – กันยายน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ถวายสังฆทาน, ตักบาตรอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมอวยพรวันเกิดแก่พนักงานที่เกิดในเดือนดังกล่าว ณ บจก. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ (สำนักงาน จ.เพชรบุรี และ จ.สงขลา) เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563

จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างและพนักงานใหม่

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างและพนักงานใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตัวกฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดแนวทางต่างๆ เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนางาน เตรียมความพร้อม และรักษามาตรฐานการเป็นห้องปฎิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 18