จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3 เพื่อให้เข้าใจหลักการของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีมที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างปัจจัยทางบวกภายในองค์กร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จต่อองค์กร ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

คณะผู้บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม นำโดย คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม โดยมีคุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา ให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิตภายใน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์ “ข่าวหุ้นธุรกิจ”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM โดยตัวแทนผู้บริหาร นางสาวจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร สายงานบริหารกลยุทธ์องค์กร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณรินดา สิมสวัสดิ์ หัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ณ สำนักงาน บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์กรได้อย่างถูกต้องตรงกัน มุ่งเน้นและเสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน สร้างปัจจัยทางบวกในที่ทำงาน และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่3

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากร และพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงเทคนิค สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 7 เรื่อง พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

1 4 5 6 7 8 19