วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566

Arrow
Arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ร่วมงาน #วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 “รวมพลัง เครือข่าย จป.เข้มแข็ง ร่วมภัยสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
นำโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งมีนายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ดังนี้
การมอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมฝึกปฏิบัติ
– การฝึกซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ (ภาคปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์)
– การมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค-บริโภคต่างๆ
การสนับสนุนอาหารกลางวัน
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดองค์กรภาคีเครือข่ายและชมรมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีกระบวนการทำงานเป็นการทำงานแบบรวมพลังประชารัฐ ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2566 ณ โรงเรียนบ้านเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
Total Page Visits: 3770 - Today Page Visits: 0