วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการ
และการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่
เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

THAI LUXE
ให้มากกว่าคำว่าอาหารสัตว์น้ำ เพราะเราเชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เราจึงให้ควำมสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสูตรอาหารของสัตว์น้ำแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาอาหาร
ให้ตรงกับความต้องการของสัตว์น้ำแต่ละชนิดด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติและสารอาหารที่เหมาะสมรวมถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน ด้วยแนวคิดที่ว่า ทุกสิ่งรอบตัวเราเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน
THAI LUXE
จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำเท่านั้น แต่เราคือกลไกแรกของห่วงโซ่อาหาร
ที่จะเสริมสร้างให้คนในสังคมแข็งแรง และสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเรา ด้วยประสบการณ์
การทำงานกว่า 35 ปี เราจึงเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำแบบครบวงจร และเตรียมพร้อมสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำ
ด้านกำรดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์น้ำของประเทศตั้งแต่กำรจัดหาวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์
ไปจนถึงกำรจัดจำหน่ายโดยเฉพาะ อาหารกุ้ง อาหารปลา อาหารสัตว์อื่น ๆ และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

พันธกิจ

 • มุ่งเน้นกำไรและกระแสเงินสดสูงสุดจากการดำเนินงาน
 • เสริมสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
 • พัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม

 • คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)  :  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • ระเบียบวินัย (Discipline) :  มีวินัยและยึดมั่นในหน้าที่ มุ่งมั่นในการใฝ่หาเรียนรู้
 • การใส่ใจในคุณภาพและบริการ (Quality)  :  ทุ่มเทในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 • ความคิดริเริ่ม ปรับปรุงและพัฒนา (Improvement)  :  มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานที่เป็นเลิศ
 • การมีส่วนร่วมในการทำงาน (Engagement)  :  การเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
- มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
- จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยการดูแลรักษาและปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะต้องขยายผลไปยังพนักงานทุกคน ทุกระดับ และพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมทั้งยังเป็นโรงงานอาหารกุ้งแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP จึงนับได้ว่าไทยลักซ์เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ของไทย รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และสามารถดำเนินงานตามนโบายที่ตั้งไว้ คือ

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล

เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม

อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน