วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงโดยมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการ และการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

นอกเหนือจากธุรกิจอาหารสัตว์แล้ว บริษัทยังมีนโยบายสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อรับผลตอบแทนระยะยาว โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและต่อเนื่อง ประกอบกับโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

พันธกิจ

 • มุ่งเน้นกำไรและกระแสเงินสดสูงสุดจากการดำเนินงาน
 • เสริมสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
 • พัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม

“คุณภาพต้องมาก่อน ทุกขั้นตอนเราใส่ใจ”

 • คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)  :  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • ระเบียบวินัย (Discipline) :  มีวินัยและยึดมั่นในหน้าที่ มุ่งมั่นในการใฝ่หาเรียนรู้
 • การใส่ใจในคุณภาพและบริการ (Quality)  :  ทุ่มเทในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 • ความคิดริเริ่ม ปรับปรุงและพัฒนา (Improvement)  :  มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานที่เป็นเลิศ
 • การมีส่วนร่วมในการทำงาน (Engagement)  :  การเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
– มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
– มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
– จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
– บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยการดูแลรักษาและปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะต้องขยายผลไปยังพนักงานทุกคน ทุกระดับ และพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมทั้งยังเป็นโรงงานอาหารกุ้งแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP จึงนับได้ว่าไทยลักซ์เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ของไทย รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และสามารถดำเนินงานตามนโบายที่ตั้งไว้ คือ

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล
เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

что такое кухонная утварьвинтовые компрессоры ценачугунная посуда в сочие