ทีมงานของเรา

คณะกรรมการ

 
พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ
น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ
นายประวีณ ดีขจรเดช
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 
พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
นาย ชาญชัย นุชเรือน
กรรมการ
น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ