ทีมงานของเรา

คณะกรรมการ

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
นางกนกวัลย์ วรรณบุตร

กรรมการ

น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป

กรรมการ

นายประวีณ ดีขจรเดช

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชาญชัย นุชเรือน

รองผู้อำนวยการสายปฎิบัติการ

น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป

ผู้อำนวยการสายจัดซื้อ