ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน :

ล็อคอิน

สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ     

Home > Investor

ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนอ่านต่อ
การจ่ายเงินปันผลก่อนหน้าอ่านต่อ

บริษัทพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมของทุกรอบปีโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60) ของผลกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลขาดทุนสะสม และ เงินสำรองตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ จะต้องจ่าย เป็น เงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของเงินปันผลทั้งหมด หากการจ่ายเงินปันผลมี อัตราน้อยกว่าที่กำหนดหรืองดเว้นการ จ่ายเงินปันผล ให้พิจารณาโดยขึ้น อยู่กับ ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ รวมทั้ง ความจำเป็นและความ เหมาะสม อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล ( บาทต่อหุ้น ) วันผลประกอบการ
09/05/2557 0.065 01/07/2556 - 31/12/2556
09/09/2556 0.025 01/01/2556 - 30/06/2556
10/05/2556 0.15 01/07/2555 - 31/12/2555
10/09/2555 0.11 01/01/2555 - 30/06/2555
14/05/2555 0.16 01/07/2554 - 31/12/2554
07/09/2554 0.12 01/01/2554 - 30/06/2554
20/05/2554 0.23 01/07/2553 - 31/12/2553
06/09/2553 0.15 01/01/2553 - 30/06/2553
10/05/2553 0.10 01/07/2552 - 31/12/2552
09/09/2552 0.10 01/01/2552 - 30/06/2552
11/05/2552 0.10 01/07/2551 - 31/12/2551
ข้อมูลทางการเงินก่อนหน้าอ่านต่อ
งบการเงินก่อนหน้าอ่านต่อ
* ดาวน์โหลดทั้ง3ไฟล์เพื่อนำไปเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ
กลุ่มผู้ถือหุ้นก่อนหน้าอ่านต่อ
  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ 1สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร
  1.1 นางพรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร2
  28,986,480
6.65
  1.2 นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3
  15,700,047
3.60
  1.3 บริษัท ไทยอัศเส เทรดดิ้ง จำกัด4
14,700,000
3.37
  1.4 นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3
  8,900,090
2.04
  1.5 นางสาวอาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร3
  8,700,000
1.99
  1.6 นายโรจน์ภันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3
7,500,000
1.72
  1.7 นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
12,342,847
2.83
  1.8 นางอรวรรณ เสนีย์ประกรณ์ไกร5
456,225
0.10
  1.9 นายอนุพล เสนีย์ประกรณ์ไกร
20,000
0.004
  รวมกลุ่มเสนีย์ประกรณ์ไกร
97,305,689
22.30
2
ครอบครัวเจตนลิน
  2.1 นายจรัล เจตนลิน
38,606,965
8.85
  2.2 นางเจนจิรา เจตนลิน
15,028,400
3.44
  2.3 นายพันธุ์ เจตนลิน6
6,592,430
1.51
  2.4 นางสาวพิมพ์ เจตนลิน6
5,349,900
1.22
  2.5 นายเปรมสันต์ เจตนลิน6
646,800
0.14
  รวมครอบครัวเจตนลิน
66,224,495
15.18
3
กลุ่มนายวูยูติง
  3.1 Mrs.Shu Wan Wu Tsuang
24,620,895
5.64
  3.2 Mr.Chih sheng Wu
13,288,930
3.04
  3.3 Mr. Wu Yu Ting
586,785
0.13
  รวมกลุ่มนายวูยูติง
38,496,610
8.82
4
กลุ่มนายจางยิงฟู
  4.1 Symtel International Investment Corp
23,813,310
5.45
  4.2 Mr.Chang Ying Fu
9,808,101
2.48
  รวมกลุ่มนายจางยิงฟู
33,621,411
7.70
5
Mrs. Wong Ya Hui
23,343,255
5.35
6
นางสาวปัญญดา พลอยประพัฒน์
17,828,700
4.08
7
นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี
13,442,600
3.08
8
นายกมล จึงเจริญดี
10,884,000
2.49
9
นางละออง ทองสุข
10,111,500
2.31
10
นางวัชรีย์ ฐิติภาณุเวช
6,166,500
1.41
  Total
384,667,582
76.80

  *ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557
1) คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 424,988,343 หุ้น
2) ภรรยา นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
3) บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของ นายอนุโรจน์ และนางพรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร
4) ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกรและสกุลเสนีย์ประกรณ์ไกรถือหุ้นใน บริษัท ไทยอัศเส จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว
5) น้องสาว นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
6) เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายจรัลและนางเจนจิรา เจตนลิน

รายงานประจำปีก่อนหน้าอ่านต่อ
* ดาวน์โหลดทั้ง3ไฟล์เพื่อนำไปเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ
ชี้แจงผลการดำเนินงานก่อนหน้าอ่านต่อ
* ดาวน์โหลดทั้ง3ไฟล์เพื่อนำไปเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ
ข่าวการลงทุนก่อนหน้าอ่านต่อ
ติดต่อคณะกรรมการก่อนหน้า