ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน :

ล็อคอิน

สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ     

Home > Investor

ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนอ่านต่อ
การจ่ายเงินปันผลก่อนหน้าอ่านต่อ

บริษัทพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมของทุกรอบปีโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60) ของผลกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลขาดทุนสะสม และ เงินสำรองตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ จะต้องจ่าย เป็น เงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของเงินปันผลทั้งหมด หากการจ่ายเงินปันผลมี อัตราน้อยกว่าที่กำหนดหรืองดเว้นการ จ่ายเงินปันผล ให้พิจารณาโดยขึ้น อยู่กับ ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ รวมทั้ง ความจำเป็นและความ เหมาะสม อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล ( บาทต่อหุ้น ) วันผลประกอบการ
- งดจ่ายปันผล 01/07/2557 - 31/12/2557
- งดจ่ายปันผล 01/01/2557 - 30/06/2557
09/05/2557 0.065 01/07/2556 - 31/12/2556
09/09/2556 0.025 01/01/2556 - 30/06/2556
10/05/2556 0.15 01/07/2555 - 31/12/2555
10/09/2555 0.11 01/01/2555 - 30/06/2555
14/05/2555 0.16 01/07/2554 - 31/12/2554
07/09/2554 0.12 01/01/2554 - 30/06/2554
20/05/2554 0.23 01/07/2553 - 31/12/2553
06/09/2553 0.15 01/01/2553 - 30/06/2553
10/05/2553 0.10 01/07/2552 - 31/12/2552
ข้อมูลทางการเงินก่อนหน้าอ่านต่อ
งบการเงินก่อนหน้าอ่านต่อ
กลุ่มผู้ถือหุ้นก่อนหน้าอ่านต่อ
  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ 1สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร
  1.1 นางพรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร2
  28,986,480
5.148
  1.2 นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
  18,942,847
3.364
  1.3 นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3
18,742,630
3.329
  1.4 บริษัท ไทยอัศเส เทรดดิ้ง จำกัด4
  10,000,063
1.776
  1.5 นางสาวอาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร3
  7,540,000
1.339
  1.6 นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3
8,900,090
1.581
  1.7 นายโรจน์ภันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3
9,390,000
1.668
  1.8 นางอรวรรณ เสนีย์ประกรณ์ไกร5
456,225
0.081
  1.9 นายอนุพล เสนีย์ประกรณ์ไกร5
10,000
0.001
  รวมกลุ่มเสนีย์ประกรณ์ไกร
102,968,335
18.287
2
นางสาวปริชญา กานนท์รังษี
33,638,765
5.974
3
นายปริน ชันทรานนท์
18,550,684
3.295
4
นางสาวปัญญดา พลอยประพัฒน์
17,400,000
3.090
5
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
15,716,790
2.791
6
นายปกรณ์ ธีรธำรง
14,000,000
2.486
7
นายสมพงศ์ ชลคดีดำรงกุล
13,720,000
2.437
8
นางสาวนฤมล แมงทับ
12,000,000
2.131
9
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
11,935,636
2.120
10
นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
11,072,900
1.967
  รวม
251,003,110
44.578

  *ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
1) คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 563,050,687 หุ้น
2) ภรรยา นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
3) บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของ นายอนุโรจน์ และนางพรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร
4) ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกรและสกุลเสนีย์ประกรณ์ไกรถือหุ้นใน บริษัท ไทยอัศเส จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว
5) น้องสาวและน้องชาย นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนหน้า