นโยบาย

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ

นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บริษัทฯ จะจัดให้สถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงานของพนักงาน การที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะแบบรวมศูนย์เพื่อเกิดความเป็นเอกภาพ

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการ และการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง จึงได้กำหนด นโยบายคุณภาพ ตลอดจนการจัดการระบบคุณภาพ เพื่อนำไปปฏิบัติในการบริหาร และการผลิตสินค้าของ บริษัทฯ

นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับ ควบคุมกระบวนการทำงาน การบำรุงรักษา การเพิ่มผลผลิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐาน ความมั่นคงและคววามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายของบริษัทนี้

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปรัชญาขององค์กร ที่ว่า “คนคืนหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร” ดังนั้น พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญต่อการดูและและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านภาษี

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่เหมาะสมและยั่งยืน มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด

นโยบายโรงงานสีขาว

บริษัทฯ ยึดมั่นสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาล เรื่องการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบการ

นโยบายโรงงานปลอดบุหรี่

เพื่อคุ้มคลองสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จากการได้รับควันบุหรี่มือสองและเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยว้องกับการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มร้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของระบบคุณภาพ

นโยบายจัดหาคู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่ากระบวนการจัดหาและการบริการการจัดการคู่ค้าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดหา เพื่อให้หน่วยงานการจัดหาดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล

นโยบายคุณภาพจัดซื้อ

บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดนโยบายคุณภาพจัดซื้อ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ขายในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการประเมินรายปีผู้ขายที่ดีขึ้น และรักษามาตรฐานผลการประเมินให้ดีขึ้นต่อไป

จรรยาบรรณคู่ค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจกฎหมาย ยึดหลักการกำกับการดูแลที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกำหนดกับข้อกฎหมาย และ จรรยาบรรณของบริษัทตลอดจนมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ประกาศความเป็นส่วนตัว (ผู้สมัครงานและบุคลากร)

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตาม กฎหมายที่บังคับใช้ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย

ประกาศความเป็นส่วนตัว (ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อภายนอก)

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัว

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดทำเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตามพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจในประกาศความเป็นส่วนตัว (ผู้สมัครงานและบุคลากร) Privacy Notice for employee และ ประกาศความเป็นส่วนตัว (ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อภายนอก) Privacy Notice อย่างละเอียด