เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมธุรกิจ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี 2530 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ เพื่อจัดจำหน่าย ปัจจุบันเราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-FUTURE กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง (FOOD) โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

  1. สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed)
  2. สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)

ด้วยกระบวนการผลิตตามหลักความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety ตลอดจนมีการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์วิจัยสำหรับการทดสอบ และพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

ความเป็นมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย และยังดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อจำหน่าย ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันไม่ได้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้ว  ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี บริษัทได้พัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนในปี 2558  ได้มีการลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง  (PET Food) เพื่อใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้

  • มาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001:2015
  • มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  • ระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
    Good Manufacturing Practice (GMP)
  • ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)
  • ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017
  • มาตรฐานและแนวปฏิบัติของการปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ Best Aquaculture Practices Certification (BAP) ของโรงงานผลิตอาหารกุ้ง

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกของประเทศไทย ที่มีระบบ GMP และ HACCP จึงนับว่าเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจอาหาร สัตว์น้ำของไทย
โดยในปี 2566 มีแผนการดำเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐานและแนวปฏิบัติของการปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เพิ่มเติม)
BAP : Best Aquaculture Practices Certification โรงงานผลิตอาหารกุ้ง และเครื่องหมาย HALAL หรือมาตรฐานอาหารฮาลาล
สำหรับโรงงานผลิตอาหารปลา

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจอาหารสัตว์ (FOOD)

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสายผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง  ปัจจุบันโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี  โดยเป็นโรงงานที่มีการผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการจำหน่าย โดยมีกำลังการผลิตอาหารกุ้ง 39,600 ตันต่อปี และกำลังผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง 36,000 ตันต่อปี และมีกำลังคน 246 ราย โดยในแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย ฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง ฝ่ายผลิตอาหารปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง

ยอดรวมกำลังการผลิต  =   75,600 ตัน/ปี

ทั้งนี้ บริษัทมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ในการตอบรับกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมพัฒนาสูตรอาหารให้สัตว์น้ำมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) สูง และมีอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต่ำ (FCR คือ อัตราของประสิทธิภาพในการใช้อาหารในปริมาณต่ำ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ำหนักตัวของสัตว์น้ำได้ดียิ่งขึ้น)

บริษัทได้ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา และเริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558   โดยมีกำลังผลิตอาหารกุ้งที่ 36,000 ตันต่อปี และกำลังผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยงที่ 30,000 ตันต่อปี และมีกำลังคน 128 ราย ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในเขตภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย

ยอดรวมกำลังการผลิต  =   66,000 ตัน/ปี

การบริหารกำลังการผลิต

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง  ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา โดยวางแผนการผลิตให้สามารถรองรับยอดการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสภาพกำลังการผลิตที่เกิน หรือ ต่ำกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ และบริหารการรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แบ่งเป็น
1) ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งมี 3 ประเภท ได้แก่

1.อาหารกุ้งกุลาดำ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์โกลด์ ไทยลักซ์   ลัคกี้  สปีด
2.อาหารกุ้งขาวแวนนาไม ภายใต้ตราสินค้า แวนน่า ไทยลักซ์
3.อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ โปรช้อยส์

2) ผลิตภัณฑ์อาหารปลามี 6 ประเภท และรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารกบ 1 ประเภท ได้แก่

1.อาหารปลาดุก ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ ลัคกี้  เวิร์ค  สปีด  และโปรช้อยส์
2.อาหารปลานิล ภายใต้ตราสินค้า สปีด ไทยลักซ์ และสปีด พลัส
3.อาหารปลากินพืช ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ และ เวิร์ค
4.อาหารปลากะพง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
5.อาหารปลาสลิด ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
6.อาหารกบ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์

3) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ที่รับจ้างผลิตได้แก่ อาหารสุนัข อาหารแมว  อาหารปลาสวยงาม  อาหารนก

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (FARM)

แนวคิดในการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น มุ่งเน้นด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยการนำวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ เพื่อหาวิธีป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์น้ำ เน้นการเลี้ยงแบบเทคโนโลยี ชีวภาพ (Biotechnology Farming) หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการวางระบบป้องกัน การปนเปื้อนของเชื้อโรคชนิดต่างๆ และสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อการผลิต (Bio-security) เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

ปัจจุบันมีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของบริษัท ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม บนเนื้อที่กว่า 240 ไร่  โดยใช้พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยรวมประมาณ 72 ไร่   เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและระบบมาตรฐานสากล ในการรองรับความต้องการบริโภคเนื้อปลาเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้การบริหารจัดการฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพ