เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมธุรกิจ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี 2530 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ เพื่อจัดจำหน่าย ปัจจุบันเราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Feed) ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์คุณภาพหลากหลายแบรนด์ และมีการขยายธุรกิจสู่อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) เพื่อใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการผลิตตามหลักความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety

โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed)
2. สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)

ความเป็นมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย และยังดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อจำหน่าย ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันไม่ได้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้ว  ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี บริษัทได้พัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนในปี 2558  ได้มีการลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง  (PET Food) เพื่อใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้

  • มาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001:2015
  • มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  • ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017
  • ระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ Good Manufacturing Practice (GMP)
  • ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

บริษัทนับเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกที่มีระบบ GMP และ HACCP ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย จึงนับได้ว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และ อาหารสัตว์เลี้ยง (Aquatic Feed & Pet Food)

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสายผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง  ปัจจุบันโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี  โดยเป็นโรงงานที่มีการผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการจำหน่าย โดยมีกำลังการผลิตอาหารกุ้ง 39,600 ตันต่อปี และกำลังผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง 36,000 ตันต่อปี และมีกำลังคน 246 ราย โดยในแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย ฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง ฝ่ายผลิตอาหารปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง

ยอดรวมกำลังการผลิต  =   75,600 ตัน/ปี

บริษัทมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์อีกแห่งที่จังหวัดสงขลา เริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558  โดยมีกำลังผลิตอาหารกุ้งที่ 36,000 ตันต่อปี และกำลังผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยงที่ 30,000 ตันต่อปี และมีกำลังคน 128 ราย ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในเขตภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย

ยอดรวมกำลังการผลิต  =   66,000 ตัน/ปี

การบริหารกำลังการผลิต

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง  ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา โดยวางแผนการผลิตให้สามารถรองรับยอดการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสภาพกำลังการผลิตที่เกิน หรือ ต่ำกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ และบริหารการรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แบ่งเป็น
1) ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งมี 3 ประเภท ได้แก่

1.อาหารกุ้งกุลาดำ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์โกลด์ ไทยลักซ์   ลัคกี้  สปีด
2.อาหารกุ้งขาวแวนนาไม ภายใต้ตราสินค้า แวนน่า ไทยลักซ์
3.อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ โปรช้อยส์

2) ผลิตภัณฑ์อาหารปลามี 4 ประเภท ได้แก่

1.อาหารปลาดุก ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ ลัคกี้  เวิร์ค  สปีด  และโปรช้อยส์
2.อาหารปลานิล ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ และ สปีด
3.อาหารปลากินพืช ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ และ เวิร์ค
4.อาหารปลากะพง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์

3) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ที่รับจ้างผลิตได้แก่ อาหารสุนัข อาหารแมว และอาหารสัตว์อื่นๆ