บริษัท พี พี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-corruption)

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันปัญหาการประพฤติผิดในหน้าที่ของพนักงาน ส่งเสริมนโยบายด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทในเครือทุกบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรอง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

PPPM เล็งฟื้นโต66% อาหารสัตว์มาร์จิ้นสูง เดินหน้าลดต้นทุน พร้อมเทิร์นอะราวด์ภายในปี 66

PPPM เดินหน้าลดต้นทุน พร้อมเทิร์นอะราวด์ภายในปี 2566 ตั้งเป้ายอดขายอาหารสัตว์โต 66% ทะลุ 2 พันล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนปีนี้ส่วนใหญ่ใช้ลงทุนเครื่องผลิตไอน้ำ (Boiler) และปรับปรุงไลน์การผลิต รวมถึงระดมทุนผ่านการใช้สิทธิแปลงสภาพ PPPM-W5 ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ คาดได้รับเงิน 123.7 ล้านบาท ขยายกำลังผลิตสำหรับออเดอร์ OEM ในประเทศและต่างประเทศ นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทในเครือชื่อบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย และรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แห่งที่จังหวัดเพชรบุรี ด้วยกำลังการผลิตอาหารกุ้ง 39,600 ตันต่อปี อาหารปลาและสัตว์เลี้ยง 36,000 ตันต่อปี และที่จังหวัดสงขลา ด้วยกำลังการผลิตอาหารกุ้ง 36,000 ตันต่อปี อาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง […]

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย ) นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TLUXE205A ครั้งที่ 1/2566

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TLUXE205A ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ TLUXE205A ออกไปอีก 1 ปี , อนุมัติการปลดจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 12516 12532 และ 12533 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ออกจากการเป็นหลักประกันหุ้นกู้ และ อนุมัติให้นำสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของ อาคารโฮมออฟฟิศ ศูนย์การค้า People Park ถนนอ่อนนุช มาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักประกันทดแทน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

1 2 3 10