จัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น TLUXE205A

ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (ที่ 1 จากขวา) บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น TLUXE205A เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกข้อตกลงเรื่องการชำระส่วนต่างของเงินที่ได้จากการขายหุ้น STAR ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ในราคาที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ที่ 60,000,000 บาท ตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขายหุ้น STAR และนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติตามวาระดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

จัดประชุม Public Presentation

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของขวัญ

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของขวัญ แด่สื่อมวลชนสายการเงิน – การลงทุน, สื่อมวลชนสายธุรกิจสัตว์น้ำ, กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และปีใหม่จีน ประจำปี 2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้

จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่ 1/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) หรือ PPPM โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ ตามที่บริษัทฯ เสนอในทุกวาระ ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE213A และรุ่น TLUXE205A

บริษัท พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) หรือ PPPM โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE213A และรุ่น TLUXE205A ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ ตามที่บริษัทฯ เสนอในทุกวาระ ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 7