การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566, พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566, พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ, พิจารณาอนุมัติการกำ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำ ปี 2567, พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำ ปี 2567, พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ […]

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ, พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอใบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567

พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยกรรมการและคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว จากประธานกรรมการ สถาบันไทยพัฒน์ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 […]

บริษัท พี พี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-corruption)

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันปัญหาการประพฤติผิดในหน้าที่ของพนักงาน ส่งเสริมนโยบายด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทในเครือทุกบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรอง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1 2 3 11