Join us

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3.
รูปถ่าย 1 ใบ
4.
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.
สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6.
สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ 
7.
เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่เจ้าหน้าที่สรรหา
ที่อยู่  : 62 หมู่ 2  .หนองชุมพล  .เขาย้อย  .เพชรบุรี  76140
E-mail : hr@thailuxe.com
โทร 032-899-881-4, 081-433-4934  FAX 032-899-885
วันจันทร์วันศุกร์   ตั้งแต่เวลา  08.00 –16.30 .