ร่วมงานกับเรา

จำนวน  : 1  อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน  : สำนักงานใหญ่ (ศูนย์วิจัยแม่กลอง)

วันที่ประกาศ  : 26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ลักษณะงาน :

1.  สร้างงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.  ติดตามผลการวิจัย, ประเมิน,วิเคราะห์ผลการวิจัยและปัจจัยในสิ่งที่เกี่ยวข้อง

3.  ติดตามปัญหาด้านคุณภาพและส่งเสริมวิชาการของผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายขาย

4.  สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยและเทคนิคใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ไม่จำกัดเพศ อายุ 35-50 ปี

2.  มีประสบการณ์ในการทำงาน  อย่างน้อย 3 ปี 

3.   มีความอดทนสูงรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

4.  มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

5.  มีความซื่อสัตย์สุจริต

6.  มีความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO9001:2008 , GMP , HACCP

แม่บ้านนะ คุณสมบัติ

จำนวน  : 5  อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน  : สำนักงานใหญ่ (ศูนย์วิจัยแม่กลอง)

วันที่ประกาศ  : 26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด 

ลักษณะงาน

1.  เก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวัน พร้อมลงในแบบฟอร์มของบริษัท   

2.  มีการจัดการวางแผนการทำงานในระบบการเลี้ยงให้บรรลุตามเป้าหมาย   

3.  เขียนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4.  มีการจดบันทึกการเลี้ยงและแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามบริษัทกำหนดไว้ 

5.  ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

6.  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความคิดสร้างสรรค์ 

7.  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

8.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเอาใจใส่ในการทำงานขยันและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

9.  สรุปผลการเลี้ยงพร้อมทั้งสรุปผลกำไร-ขาดทุน

10.มีภาวะการเป็นผู้นำและศึกษาทางหาความรู้

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-45 ปี 

2. มีประสบการณ์ในการทำงาน  อย่างน้อย 1  ปี 

3.  สามารถประจำจังหวัดสมุทรสงครามได้ (ฟาร์มคลองโคน)

4.  สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

5. มีความอดทนสูงรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

6.  มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

7. มีความซื่อสัตย์สุจริต

8. มีความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO9001:2008 , GMP , HACCP

จำนวน  : 20  อัตรา

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน  : สำนักงาน-โรงงานเพชรบุรี

วันที่ประกาศ  : 26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ลักษณะงาน:

1.  ผลิตอาหารสัตว์

2.  ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 40 ปี

2.  หากมีประสบการณ์ด้านบรรจุอาหารสัตว์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  ขยันซื่อสัตย์อดทน

4.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา

5.  สามารถทำงานเป็นกะได้สามารถทำโอทีได้

จำนวน  : 5  อัตรา

ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน  : สำนักงานใหญ่ (แม่กลอง) – ฟาร์มคลองโคน

วันที่ประกาศ  : 26 มิถุนายน 2561 

รายละเอียด 

ลักษณะงาน

1.  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อาหารตรวจวัดอุณหภูมิ

2.  ดูแลทำความสะอาดบ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณโดยรอบ

3.  ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 

4.  ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

5.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 40 ปี 

2.  หากมีประสบการณ์ด้านฟาร์มเพาะเลี้ยงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  ขยันซื่อสัตย์อดทน

4.  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

5.  ปฏิบัติงานที่ฟาร์มคลองโคน (หากพักที่ฟาร์มได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

จำนวน  : 2  อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาชุมชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน  : สำนักงาน-โรงงานเพชรบุรี

วันที่ประกาศ  : 26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ลักษณะงาน:

1.  จัดกิจกรรมระหว่างบริษัทกับชุมชนและลูกค้า

2.  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากบริษัทสู่ชุมชนและลูกค้า

3.  จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมส่งตลาดหลักทรัพย์

4.  จัดกิจกรรม/โครงการ และปฏิบัติตามแผนงาน ตลอดจนส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินโครงการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

5.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

6.  ติดต่อประสานงานตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

7.  ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูล รวมถึงประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

8.  ให้ความรู้ในฐานะวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   

  

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตนเอง มานะ อดทน  มีจิตอาสาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

2.  มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี

3.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปประเด็นได้ตรงตามเป้าหมาย

5.  สามารถสื่อความ ได้แก่ พูด เขียน การนำเสนอในที่ประชุม ฯลฯ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

6.  สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

7.  มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

8.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน สามารถประสานสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

9.  ปฏิบัติงานภาคสนามและงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 

10. มีประสบการณ์ด้านงานแผนกิจการเพื่อสังคมและงานชุมชนสัมพันธ์จะพิจารณาพิเศษ

จำนวน  : 2  อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป  สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน  : สำนักงาน-โรงงานเพชรบุรี 

วันที่ประกาศ  : 26 มิถุนายน 2561 

รายละเอียด 

ลักษณะงาน

1.  ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ 

2.  ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิต 

3.  มีความขยันอดทนรับผิดชอบในการทำงาน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ไม่จำกัดเพศ   อายุ  18  ปี  ขึ้นไป

2.  สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

3.  มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3.
รูปถ่าย 1 ใบ
4.
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.
สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6.
สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ 
7.
เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่เจ้าหน้าที่สรรหา
ที่อยู่  : 62 หมู่ 2  .หนองชุมพล  .เขาย้อย  .เพชรบุรี  76140
E-mail : hr@thailuxe.com
โทร 032-899-881-4, 081-433-4934  FAX 032-899-885
วันจันทร์วันศุกร์   ตั้งแต่เวลา  08.00 –16.30 .

фирмы кухонной посудыхаджохские столбыпроспект победы харьков