นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งปี 2530 เพื่อประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเกษตร และได้แปรสภาพเป็นนิติบุคคล ตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
ปัจจุบัน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 843,813,359 บาท และมีทุนชำระแล้ว 563,050,687 บาท

ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน

หุ้น TLUXE

Loading…

__________

วันก่อนหน้า – ราคาเปิด
Loading…
__________

ราคาเฉลี่ย
Loading…

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

(Loading…) (Loading…)

__________

มูลค่า (‘000 บาท)
Loading…
__________

ปริมาณ (หุ้น)
Loading…

สูงสุด – ต่ำสุด

Loading…Loading…

__________

ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขาย
Loading…Loading…
__________

ข้อมูลล่าสุด
Loading…

ข่าวใหม่

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมของทุกรอบปีโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60) ของผลกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลขาดทุนสะสม และ เงินสำรองตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ จะต้องจ่าย เป็น เงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของเงินปันผลทั้งหมด หากการจ่ายเงินปันผลมี อัตราน้อยกว่าที่กำหนดหรืองดเว้นการ จ่ายเงินปันผล ให้พิจารณาโดยขึ้น อยู่กับ ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ รวมทั้ง ความจำเป็นและความ เหมาะสม อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผลเงินปันผล (บาท/หุ้น)วันผลประกอบการ
-งดจ่ายปันผล01/07/2560 - 31/12/2560

ข้อมูลทางการเงิน

Price (บาท)52 Weel High/LowP/E (X)P/BV (X)Paid-up (ลบ.)Market Cap (ลบ.)EV (ลบ.)EBITDA (ลบ.)EV/EBITDA
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/03/2560 ประเภทปิดสมุดทะเบียน : XM
* ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่24 มีนาคม 2560 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 563,050,687 หุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ54,097,6049.61
2น.ส.ปวิชญา กานนท์รังษี33,638,7655.97
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด31,680,8925.63
4นายปริน ชนันทรานนท์20,947,3843.72
5น.ส.ยุวดี วชิรปภา19,340,0003.43
6นางสุรีรัตน์ เอี่ยมสอาด16,799,9002.98
7นายธานิน สัจจะบริบูรณ์15,839,900 2.81
8บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก14,500,0002.58
9นายพงศภัค จินดาสมบัติเจริญ11,382,1402.02
10นางกอแก้ว ธรรมมงคล11,070,5001.97
11ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD10,520,0001.87
12UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED10,000,0001.78
13นางลีนา วนวิทย์9,450,0001.68
14นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต 9,157,2001.63
15น.ส.พิมพ์สุดา สุทธิสงค์8,031,6901.43
16บริษัท ไทยอัศเส โฮลดิ้ง จำกัด8,000,0631.42
17นายธีระ กิติจารุรัตน์7,347,0351.30
18บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)6,958,5001.24
19นายนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ6,886,0701.22
20นางพัชรวลี อุทยานันท์6,447,6001.15
21น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร6,300,0901.12
22นายสมเจตต์ อรรถสกุลชัย5,900,0001.05
23นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ5,253,4000.93
24นายสมศักดิ์ สถิตย์สุขเสนาะ5,000,0000.89
25นางหัสดี ประจักษ์ธรรม4,750,0000.84
26นายกฤช พนารัตน์4,705,0000.84
27นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี4,570,0000.81
28นายอำพน กิติจารุรัตน์4,400,0000.78
29นายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา4,350,0000.77
30นายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)4,330,5000.77
31นางสรีญา ชัยกิตติศิลป์4,289,0000.76
32น.ส.นฤมล แมงทับ4,064,4000.72
33นายลือชา โพธิ์อบ4,050,0000.72
34บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด4,049,1000.72
35บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,000,0000.71
36นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์3,657,5000.65
37นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3,650,2300.65
38นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3,200,0530.57
39นายณัฐพล ประสิทธิ์ศุภผล3,130,0000.56
40น.ส.จุไรวรรณ รินทพล2,900,0000.52
41นายสัมฤทธิ์ ธนะกาญจนสุทธิ์2,834,1000.50

เอกสารดาวน์โหลด

wedding dresses lace backlessв вконтакте входsexs.ruShop-Scriptфильм раскрутка на ютубекак накрасить ресницы без тушиinstant approval loan