การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Food Basic GMP GHPs HACCP Version 2022

Arrow
Arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Food Basic #GMP #GHPs #HACCP Version 2022 (Inhouse Trainning)
#หลักสูตรที่3
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ กติกา โบราฌินทร์ จาก บริษัท บี สมารท์ คอลซัลติ้ง จำกัด
หลักการและเหตุผล เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อสุขลักษณะที่ดีในการผลิต-การปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ GHPs CODEX ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อมูลกำหนดต่างๆ ได้อย่างถุกต้อง ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน GMP HACCP GHPs และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในแง่ขององค์กรยังเป็นการช่วยลดการสูญเสีย และสนับสนุนการจัดที่ดีตั้งแต่ต้น โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 25 มิ.ย. 2567 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Total Page Visits: 535 - Today Page Visits: 6