การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566, พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566, พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ, พิจารณาอนุมัติการกำ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำ ปี 2567, พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำ ปี 2567, พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ […]

การบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ) นำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จาก โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 1.คุณภิญญดา เสียงเสนาะ 2.คุณศุณจิรภา ตะวันขึ้น 3.คุณพัทรนันท์ บุญธรรม หลักการและเหตุผล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนําส่งโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต ความสำคัญและหลักการทั่วไปในการปฐมพยาบาล เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและฝึกภาคปฎิบัติในการช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี (Training session) – วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ – ลักษณะอาการของการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆ – วิธีการป้องกันตนเองจากภาวะฉุกเฉินต่างๆ #ภาคปฎิบัติ (Work Shop) – ทดลองการทำ CPR ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ […]

การตรวจสอบด้านสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับการตรวจสอบด้านสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายในสถานประกอบการ โดย สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร/คณะทำงานจป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน/คปอ.วาระ 2566-2567 และผู้เกี่ยวข้องงานด้านสาธารณสุขของบริษัทฯ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินและให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจ โดยมีข้อหัวการตรวจประเมินโดยสังเขป ดังนี้ 1. หน่วยงานที่ดูและข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุขภายในโรงงาน ห้องน้ำ น้ำดื่ม ห้องพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ 2. หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกับงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับใบผ่านการอบรมที่บังคับตามกฎหมาย เช่น จป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร,คปอ.,ผู้ควบคุมปั้นจั่น,ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า,ผู้บังคับโฟล์คลิฟท์,อบรมพนักงานเข้าใหม่/ย้ายงาน, ผู้ปฏิบัติงานที่สูง ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น ปล่องระบายอากาศ ลิฟท์ รอกไฟฟ้า เครื่องสูบน้าดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถโฟล์คลิฟท์ หม้อไอน้า รายงานคปอ. และรายงานผล การตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกที่มีการครอบครองหรือใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการ รายงานการตรวจสอบอาคารและระบบไฟฟ้าประจำปี ข้อมูลอื่น […]

สัมมนาวิชาการ วันกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 2

ประมวลภาพบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก ในการดำเนินงาน สัมมนาวิชาการ #วันกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 2 “ตอบโจทย์ห่วงโซ่อุตสาหกรรม” พร้อมรับฟังการบรรยายวิชาการ และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยภายในงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดบูธแสดงสินค้า และมอบอาหารกุ้ง จำนวน 4 ตัน เพื่อร่วมประมูลนำเงินรายได้สนับสนุนชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง ซึ่งปิดประมูลไปที่ยอด 210,000 บาท ทั้งนี้มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ลูกค้า/ตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง ผู้ค้าปัจจัยการผลิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง หัวข้อการบรรยายวิชาการ ซึ่งมีหัวข้อหลักในการบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ – เกษตรกรไทยกับความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย – การตอบโจทย์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทย – ระบบที่ลงตัว การจัดการผลพลอยได้ สู่ความยั่งยืน […]

1 2 3 29