ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของบริษัทฯ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และ Big Cleaning Day 2020

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)​ และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)​ จำกัด นำโดย คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2022 โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรม, ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ฟังธรรมเทศนา และรับพรจากพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กร ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day ในช่วงบ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดในส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล GMP & HACCP ตลอดจนเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสุขอนามัยที่ดีต่อพนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจนการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่)​ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (ที่ 3 จากขวา) ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง, พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , […]

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ) โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุม (ที่ 2 จากขวา)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PPPM-W4) ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง […]

1 2 3 8