การรับมอบเกียรติบัตรด้านการให้ข้อมูลราคาสินค้า

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ รับมอบเกียรติบัติจาก คุณจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูลราคาสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษกิจการค้า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม-บจก.ไทยลักซ์ฯ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

การบริจาคโลหิตประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) นำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดและเป็นเลือดสำรองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ช่วยเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฉบับที่ 3 ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การดูแลให้ผู้คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกวัย อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ให้การต้อนรับหน่วยงาน อบต. หนองชุมพล จ.เพชรบุรี และน้องๆ นักเรียน จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองชุมพล ดำเนินกิจกรรมภายในชุมชน เนื่องใน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม-บจก.ไทยลักซ์ฯ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Food Basic GMP GHPs HACCP Version 2022

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Food Basic #GMP #GHPs #HACCP Version 2022 (Inhouse Trainning) #หลักสูตรที่3 โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ กติกา โบราฌินทร์ จาก บริษัท บี สมารท์ คอลซัลติ้ง จำกัด หลักการและเหตุผล เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อสุขลักษณะที่ดีในการผลิต-การปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ GHPs CODEX ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อมูลกำหนดต่างๆ ได้อย่างถุกต้อง ครบถ้วน วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน GMP HACCP GHPs และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในแง่ขององค์กรยังเป็นการช่วยลดการสูญเสีย และสนับสนุนการจัดที่ดีตั้งแต่ต้น โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 25 มิ.ย. […]

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ISO45001 & 14001 Life Cycle Control การจัดการความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ISO45001 & 14001 Life Cycle Control การจัดการความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์ (Inhouse Trainning) #อบรมวันที่2 โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ณัฐพงศ์ แพเรือง หลักการและเหตุผล เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆให้แก่พนักงาน และได้เสริมความรู้ความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับระบบ ISO ต่างๆภายในบริษัท จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO45001&ISO14001 และทบทวนระบบต่างๆที่บริษัทได้รับการรับรองแต่ละระบบ และให้พนักงานตระหนักในการทำงานของแต่ละระบบต่างๆ วันที่ 19 มิ.ย. 2567 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

1 2 3 30