การตรวจประเมินมาตรฐาน GMP และ HACCP

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยง ครั้งที่1 ประจำปี 2566 จากกรมปศุสัตว์ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ สภาพแวดล้อมการผลิตที่ดีย่อมทําให้การควบคุมกระบวนการ ณ จุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึ้น GMP จึงเป็นการจัดการด้านสุขลักษณะที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP – การตรวจมาตรฐาน GMP จะครอบคลุมตั้งแต่ การจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิต อาทิ สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นําโรค การทําความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต การควบคุมนํ้าใช้ในโรงงาน การควบคุมสารเคมี การระบุและการสอบกลับของผลิตภัณฑ์ และการเรียกผลิตภัณฑ์คืน – การตรวจมาตรฐาน HACCP การจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) โดยเน้นการจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สําคัญหรือวิกฤตในการควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค – […]

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พีพีไพร์ม-ไทยลักซ์ ประจำปี 66

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ #พีพีไพร์ม_ไทยลักซ์ ประจำปี 2566 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม (CEO PP PRIME) คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม (CEO THAI LUXE) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566/2023 ณ สำนักงาน/โรงงานจังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสงขลา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล การแข่งกีฬา การประกวดการแต่งกายตาม theme รำวงย้อนยุค/Colorful และงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อให้พนักงานสนุกสนานเบิกบานใจ นอกจากนี้ยังมี Highlight ของงาน คือของรางวัลทองคำ เงินสด และของรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้การจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ […]

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 66

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2566 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดโครงการ “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่สถานประกอบการ/ฐานการผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี และ จ.สงขลา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล, โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และ เทศบาลตำบลบางเหรียง ,โรงเรียน​บ้านหน้าควน, โรงเรียน​บ้านยางงาม อ.ควนเนียง จ.สงขลา ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กหรือเยาวชน กระตุ้นให้เด็กเห็นถึงบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1. เสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิงบริษัทฯ ต่อการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน การระงับเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การแจ้งการแก้ไขสถานการณ์หลังเกิดเหตุ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น 2. เพื่อนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการสังเกตการณ์มาปรับปรุง ข้อบกพร้อมของแผนฉุกเฉนให้มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 3. เพื่อสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและ การมีส่วนร่วมในการเข้าทำการระงับเหตุฉุกเฉินของสถานการณ์จำลองนี้ 4. สร้างความมั่นใจในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงาน คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ หน่วยงานเอกชน ชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานราชการท้องถิ่น สถานการณ์จำลอง ดังนี้ – เพลิงไหม้บริเวณห้อง Boiller น้ำมันเตาโรงกุ้ง – ผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 2 – แจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานดับเพลิง อบต.หนองชุมพล – พบว่ามีพนักงานสูญหาย […]

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 65

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ตลอดจนให้ความสำคัญต่อชุมชนรอบข้าง “โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ” คือโครงการฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในมิติด้านสังคม และแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน การได้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ จะส่งผลดีทางด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ ร่างกาย และมองเห็นคุณค่าของตนเอง สำหรับโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล และกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล คุณกรคสรร เวชกุล หน่วยงานราชการท้องถิ่น และประชาชนทุกท่าน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสันทนาการด้านร่างกาย-การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ, การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้สูงอายุในครัวเรือน, […]

1 2 3 76