จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพชร ศิริยกุล ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ, คุณชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในสายการผลิตอาหารสัตว์ และส่วนของสำนักงานทั้งหมด ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้ออำนวยกับการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ สุขอนามัยที่ดีของบุคลากรทุกคนในองค์กร ณ บจก.ไทยลักซ์ (จ.เพชรบุรี) และ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงคราม) เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63

เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงได้ดำเนินการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน และบริเวณโรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง อาทิ เครื่องสแกนนิ้ว ราวบันได ที่จับประตู เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บมจ. พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงคราม), ศูนย์วิจัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จ.สมุทรสงคราม) และ บจก. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (จ.เพชรบุรี) ด้านสำนักกรุงเทพฯ และ สำนักงาน/โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (จ.สงขลา) ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเช่นกัน

กิจกรรม “Happy Birthday With Me มอบสิ่งดี ๆ To You”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร คุณชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “Happy Birthday With Me มอบสิ่งดี ๆ To You” สำหรับพนักงานที่เกิดในเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2563 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ ตลอดจนการนั่งสมาธิ กิจกรรมเป่าเค้กวันเกิดร่วมกัน และการจับของขวัญสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

โครงการ พีพี ไพร์ม (ไทยลักซ์)-แม่โจ้ สานฝันปันน้ำใจ ปี 13

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัด “โครงการ พีพี ไพร์ม (ไทยลักซ์)-แม่โจ้ สานฝันปันน้ำใจ ปี 13” ณ โรงเรียนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.เสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563 โดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.พีพี ไพร์ม และ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ, คู่ค้า, ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ โดยโครงการฯ มีการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ทั้งอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนชุมชน ได้แก่ ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชน เพื่อฝึกซ้อมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนชุมชน รวมทั้งการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ (กบ) ของทางบริษัทฯ เพื่อใช้ในโครงการเพาะพันธุ์กบเพื่ออาหารกลางวัน ที่จะกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญแก่เยาวชน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบทุนการศึกษา กว่า 130 ทุน มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค และจัดเลี้ยงอาหาร […]

จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่6

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่6 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างมีรูปแบบ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 7 เรื่อง พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563

1 2 3 61