การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ฯ (สำนักงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงาน โดย โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจคัดกรองโรค รับคำแนะนำการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน/โรงงานจังหวัดเพชรบุรี

การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ฯ (สำนักงาน จ.สงขลา)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงาน โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจคัดกรองโรค รับคำแนะนำการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน/โรงงานจังหวัดสงขลา

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ร่วมงาน #วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 “รวมพลัง เครือข่าย จป.เข้มแข็ง ร่วมภัยสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” นำโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งมีนายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ดังนี้ – การมอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมฝึกปฏิบัติ – การฝึกซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ (ภาคปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์) – การมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค-บริโภคต่างๆ – การสนับสนุนอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน […]

CSR โครงการบัณฑิต พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ มอบทุนการศึกษา และบุตรพนักงาน ประจำปี 2566

ประมวลภาพการมอบทุนการศึกษา #โครงการบัณฑิตพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์ ประจำปี 2566 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบุตรพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นหนึ่งในสวัสดิการพิเศษของบุคลกรภายในองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 ข้อ ดังนี้ เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. […]

การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาว ประภัสสร นนแก้ว จาก บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด หลักการและเหตุผลเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยจากสิ่งรบกวนในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากสัตว์พาหะนำโรค จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจสามารถจัดการกับสัตว์พาหะได้ และสามารถป้องกันและดูแลตนเอง และได้เรียนรู้วิธีการกำจัดเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นและสถานประกอบการได้มีความปลอดภัยจากพาหะนำโรคได้ หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี (Training session) – การจัดการแมลงและสัตว์ – การจัดการพื้นที่ให้ปลอดภัย – ชนิดของแมลงต่างๆ – ลักษณะของแมลงต่างๆ – โรคต่างๆที่เกิดจากการพาหะ – ชีววิทยาและนิเวศวิทยา – อันตรายที่เกิดจากสัตว์พาหะ – วงจรชีวิตของแมลงต่างๆ – […]

1 2 3 84