งานสัมมนาวิชาการ วันกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 9

▶️ประมวลภาพบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการ #วันกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 9 โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแนวทาง ปรับความคิด เพิ่มผลผลิตกุ้งไทย” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการเลี้ยงกุ้ง จากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการกุ้ง และแนวทางการผลิตกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประโยชน์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 🚩นำโดยคุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขาย ร่วมด้วยผู้บริหารและทีมงานฝ่ายขาย โดยภายในงานมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง ผู้ค้าปัจจัยการผลิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ————————————————— #ทีมงานขายพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย ติดต่อสอบถาม-สั่งซื้ออาหารสัตว์ ได้ที่พนักงานขายและตัวแทนจำหน่ายทุกพื้นที่ 📌โทร.สอบถามได้ที่เบอร์ 099-320 […]

การอบรมหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 19011:2018 IQA For ISO 9001:20018

🚩บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 19011:2018 IQA For ISO 9001:20018 โดยท่านวิทยากร อาจารย์อนันต์ ภูพันคำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินภายใน Auditing management systems ISO 19011:2018 ✅โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการตรวจประเมินภายในขององค์กร ว่าระบบคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของ QMS และได้มีการนำไปปฏิบัติและรักษาระบบอย่างมีประสิทธิผลตามแผนที่กำหนดไว้ และตอบสนองต่อเป้าหมายคุณภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ✅โดยมีหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม (Guidelines for Auditing) ดังนี้ 🔹Scope : ขอบเขตของมาตรฐาน 🔹Normative Reference : ข้ออ้างอิง 🔹Terms and definitions : คำจำกัดความ […]

แนวทางการรับรองเครื่องหมาย HALAL

🚩บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการรับรองเครื่องหมาย Halal ครั้งที่ 2/2566 เพื่อขอรับรองมาตรฐาน Halal โรงงานผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง จ.เพชรบุรี โดยท่านวิทยากร อาจารย์ประสาร บุญส่ง ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ✅ว่าด้วยเครื่องหมายฮาลาลที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์นั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตจากโรงงานหรือสถานที่ผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองจากองค์กรศาสนาอิสลามแล้ว พบว่าวัตถุดิบส่วนผสม เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นไม่มีสิ่งต้องห้าม (ฮะรอม) หรือขัดแย้งต่อบทบัญญัติศาสนาอิสลาม อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ได้ ✅โดยมีหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้ 🔹แนวทางการรับรอง Halal ของประเทศไทย 🔹บริบทการรับรอง Halal ตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม 🔹ภาพรวมตลาดอาหารฮาลาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรฮาลาลต่างประเทศ 🔹มาตรฐานอาหารฮาลาล / ฮาลาล-ซุบฮัต-ฮารอม ตามศาสนบัญญัติ ▶️เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ […]

การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

🚩บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement) ประจำปี 2566 โดยท่านวิทยากร อาจารย์อนันต์ ภูพันคำ ✅บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติ พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System,QMS) ขององค์กรให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ✅โดยมีหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม (พอสังเขป) ดังนี้ 🔹โครงสร้างและข้อกำหนด หลักการบริหารคุณภาพ 🔹แนวคิดที่พัฒนาขึ้นของ ISO 9001:2015 🔹การบริหาร วิเคราะห์ วางแผน และการควบคุมการผลิต 🔹Context of the organization / Process […]

การตรวจประเมิน Surveillance Audit Plan

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมิน Surveillance Audit Plan ISO 14001:2015 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 โดยบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้ตรวจ TEAM LEADER : MR.PATTARAPON PRASERTSANG และ TEAM MEMBER : MR. KRITSANA ASUWAN ร่วมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานระบบคุณภาพ ISO 14001 ของบริษัทฯ ซึ่งมีหัวข้อให้การตรวจประเมินโดยสังเขป ดังนี้ ✅เยี่ยมชมสถานที่ (Site tour) การจัดการของเสีย (ขยะ) และการจัดการน้ำเสีย ✅การควบคุมการปฏิบัติงาน (ผลิตอาหารกุ้ง) และการบำรุงรักษาการผลิต ✅การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน/การติดตามการตรวจสอบและการวัดผล […]

1 2 3 79