คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

คณะผู้บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม นำโดย คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม โดยมีคุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา ให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิตภายใน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563

จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์กรได้อย่างถูกต้องตรงกัน มุ่งเน้นและเสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน สร้างปัจจัยทางบวกในที่ทำงาน และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่3

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากร และพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงเทคนิค สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 7 เรื่อง พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ร่วมบริจาคโลหิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสำรองโลหิตในภาวะปกติและเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆได้อย่างทันท่วงที และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

1 2 3 56