ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของบริษัทฯ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และ Big Cleaning Day 2020

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)​ และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)​ จำกัด นำโดย คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2022 โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรม, ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ฟังธรรมเทศนา และรับพรจากพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กร ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day ในช่วงบ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดในส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล GMP & HACCP ตลอดจนเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสุขอนามัยที่ดีต่อพนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจนการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่)​ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ยังคงเข้มข้นในมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และเพิ่มความปลอดภัยแก่พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคสนาม และภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้ ลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) และ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเคมีรั่วไหล

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเคมีรั่วไหล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารอันตรายแต่ละประเภท รวมไปถึงวิธีการจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่ จ.เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

1 2 3 68