การประชุม Management Review ISO/IEC 17025 : 2017 ประจำปี 2566-2567

Arrow
Arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการประชุม Management Review ISO/IEC 17025 : 2017 ( ประจำปี 2566-2567 )
โดยผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ : นายพิภพ เปี่ยมอยู่
วาระการประชุม :
1. การเปลี่ยนแปลงในประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ
2. การบรรลุวัตถุประสงค์
3. ความเหมาะสมของนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน
4. สถานะของการกระทำจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารก่อนหน้า
5. ผลการตรวจสอบภายในล่าสุด
6. การดำเนินการแก้ไข
7. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
8. การเปลี่ยนแปลงปริมาณและประเภทของงานหรือในช่วงของกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ
9. ความคิดเห็นของลูกค้า และบุคลากรการร้องเรียน
10. ประสิทธิผลของการปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติ
11. ความเพียงพอของทรัพยากร
12. ผลของการระบุการชี้บ่งความเสี่ยง
13. ผลลัพธ์ของการรับรองความถูกต้องของผลลัพธ์
14. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กิจกรรมการติดตาม และ ฝึกอบรม
วันที่ 17 มิ.ย. 2567 ณ ห้องประชุม HR บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Total Page Visits: 95 - Today Page Visits: 5