การฝึกอบรมข้อกำหนดมาตฐาน BAP Feed Mills Standard ประจำปี 2566

Arrow
Arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดมาตฐาน Best Aquaculture Pratices หรือ #BAP Feed Mills Standard Issue 3.1 ประจำปี 2566
– ว่าด้วยมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ ที่ครอบคลุมหลักการสำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านชุมชน (Community) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety) และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำหรับสถานประกอบการที่ต้องมีเอกสารที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ได้ว่าได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการและประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางกฎหมายของการผลิตอาหาสัตว์ในประเทศที่ผลิต ประเทศที่นำเข้า และประเทศอื่นๆ
– รวมทั้งระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาหารสัตว์ ที่สอดคล้องกับระบบ HACCP และ GMP รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประเมินมาตรฐาน BAP ประจำปี
– โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารกุ้งที่ได้รับมาตรฐาน BAP ครอบคลุมทั้ง 2 โรงงานผลิต จ.เพชรบุรี และ จ.สงขลา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตัวแทนจำหน่ายรวมถึงผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.ควนเนียง จ.สงขลา

Total Page Visits: 1914 - Today Page Visits: 0