กิจกรรม : งานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 21

งานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 21

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 21 

“กุ้งจันท์มั่นคงยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ทราบถึงช่องทางการตลาด นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลกำไร ด้วยการสร้างคุณภาพการลดความเสี่ยงและต้นทุนการเลี้ยง เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงสถานการณ์โรคกุ้ง และแนวทางป้องกันความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาด (EMS) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นักวิชาการ และภาคเอกชน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / การจัดบูธแสดงสินค้า ทั้งส่วนราชการ และผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง / การจัดเวทีสัมมนางานวิชาการ ในหัวข้อ “กุ้งจันท์มั่นคงยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ยั่งยืน พอเพียงเลี้ยงกุ้งได้”ซึ่งภายในงานจะมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าของ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยงพร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ นำโดย นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร ทีมงานขายและวิชาการของบริษัทฯ

Total Page Visits: 2242 - Today Page Visits: 2