จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่3

Arrow
Arrow
Slider

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากร และพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงเทคนิค
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 7 เรื่อง พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน
ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Total Page Visits: 516 - Today Page Visits: 0