รับการตรวจประเมิน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy หรือ PDPA)

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รับการตรวจประเมิน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy หรือ PDPA) ครั้งที่ 2/2565 โดย บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเกิดการนำข้อมูลไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (Personal Data Protection) PDPA ซึ่งองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีการตรวจประเมินและรับคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ณ บมจ. พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 และ 26 พฤษภาคม 2565
Total Page Visits: 414 - Today Page Visits: 1