โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน”เฉลิมพระเกียรติ

Arrow
Arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จับมือภาครัฐ และประชาชน ดำเนินโครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยความร่วมมือแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ดำเนินโครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและทิศทางเดียวกัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่ง อย่างรู้คุณค่า นำมาซึ่งการสร้างอาชีพจากการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วน จากการร่วมมือกันดำเนินโครงการฯ ดูแลรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ให้คงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานบริหารทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จ.เพชรบุรี, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี, องค์กรและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น, กลุ่มจิตอาสา, คณะครูและนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR

ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการฯ คือ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว และปลูกป่าชายเลนจำนวน 10 ไร่ ด้วยกล้าไม้ 10,000 ต้น ณ พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ 4 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีผู้ร่วมงานจากส่วนงานราชการ สถานศึกษา จิตอาสา สื่อมวลชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ อปพร. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานมากกว่า 500 ราย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

 

Total Page Visits: 2890 - Today Page Visits: 1