พาชม “จารุนันท์ฟาร์ม” ของ พี่เก๋ บ้านแพ้ว ผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืดที่ประสบความสำเร็จ