โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567


#โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567
“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล รวมทั้งมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนแก่เด็ก/เยาวชน โรงเรียนต่าง ๆ และชุมชนในพื้นที่สถานประกอบการ/ฐานการผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี ,จ.สงขลา และ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.2567 ได้แก่
– องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี
– โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี
– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา13(บ้านพุม่วง) จ.เพชรบุรี
– โรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
– เทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านหน้าควน จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านยางงาม จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านดอนจั่น จ.สมุทรสงคราม
ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กหรือเยาวชน กระตุ้นให้เด็กเห็นถึงบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย
นอกจากนี้ทุนการศึกษาที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจาก #โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กร ที่เป็นการสร้างค่านิยมและความตระหนักรู้ของพนักงาน ด้านการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือการนำเงินรายได้ช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบข้าง
#CSR_PPPRIME_THAILUXE