ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ประจำปี 2567

ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ประจำปี 2567 [ช่วงเช้า : พิธีสงฆ์ และ ช่วงบ่าย : กิจกรรมกีฬาสี] บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมปีใหม่บริษัทฯ ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และเพื่อเป็นการขอบคุณในความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อองค์กรด้วยดีเสมอมา โดยกำหนดการในช่วงเช้า จะมีการร่วมบุญพิธีสงฆ์ การเลี้ยงอาหารกลางวัน และในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมกีฬาสี วอลเลย์บอลและเซปักตระกร้อ มาสร้างสีสัน ความสนุกสนาน และความสามัคคี ก่อนที่จะมีกิจกรรมช่วงงานเลี้ยงเย็นในลำดับต่อไป ณ สำนักงาน/โรงงานผลิต บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสงขลา

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล รวมทั้งมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนแก่เด็ก/เยาวชน โรงเรียนต่าง ๆ และชุมชนในพื้นที่สถานประกอบการ/ฐานการผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี ,จ.สงขลา และ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.2567 ได้แก่ – องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี – โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี – โรงเรียนไทยรัฐวิทยา13(บ้านพุม่วง) จ.เพชรบุรี – โรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี – เทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา – โรงเรียนบ้านหน้าควน […]

ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และบุคลากรภายใน โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 ข้อ ดังนี้ เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี […]

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและจัดอบรม ประจำปี 2566 โดยสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ่าเอกศุภบูรณ์ บุญคล้อย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง หลักการและเหตุผล เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้ ลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิง ต่อการตอบสนองและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2.เพื่อนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมมาปรับปรุงและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและมีส่วนร่วมในการระงับเหตุฉุกเฉินสถานการณ์จำลองครั้งนี้ 4.สร้างความมั่นใจในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงาน คณะกรรมการ หน่วยงานเอกชนรอบข้าง และหน่วยงานท้องถิ่น สถานการณ์จำลอง – เพลิงไหม้เครื่องโม่อาหาร B ผู้ควบคุมใช้ถังดับเพลิงประเภท A ดับไม่ได้ – ผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 2 – ทีมฉุกเฉินของบริษัท ใช้ถังดับเพลิงประเภท A และสายฉีดน้ำเข้าระงับเหตุเบื้องต้น – […]

การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ฯ (สำนักงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงาน โดย โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจคัดกรองโรค รับคำแนะนำการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน/โรงงานจังหวัดเพชรบุรี

1 2 3 4 86