การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย ) หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และวาระอื่นๆ  ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ […]

จัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น TLUXE205A

ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (ที่ 1 จากขวา) บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น TLUXE205A เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกข้อตกลงเรื่องการชำระส่วนต่างของเงินที่ได้จากการขายหุ้น STAR ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ในราคาที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ที่ 60,000,000 บาท ตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขายหุ้น STAR และนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติตามวาระดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

จัดประชุม Public Presentation

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของขวัญ

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของขวัญ แด่สื่อมวลชนสายการเงิน – การลงทุน, สื่อมวลชนสายธุรกิจสัตว์น้ำ, กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และปีใหม่จีน ประจำปี 2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้

1 2 3 4 5 6 11