โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล


บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะเทคโนโลยีทางทะเล) จ.จันทบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (โครงการปล่อยกุ้งสู่บ่อสาธิต) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติจริงให้กับนิสิต
โดยบริษัทฯ ได้มอบอาหารกุ้งกุลาดำ #สปีด , อาหารกุ้งขาว #แวนน่า ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ #Moana และลูกพันธุ์กุ้งขาว สายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยง ซึ่งรวมถึงการถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงจากฟาร์มที่ประสบความสำเร็จจริงสู่บ่อสาธิต โดยในบ่อที่ 1 พื้นที่ 1.5 ไร่ ได้ทำการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ Moana พร้อมเทคนิคการเพาะเลี้ยงและจัดการฟาร์มโดยใช้ #โมเดลไทยลักซ์ เน้นเรื่องสายพันธุ์กุ้งที่ทนโรค อัตรารอดสูง ระบบการจัดการที่ต้นทุนต่ำ กำไรสูง และแนวทางการเลี้ยงจากฟาร์มลูกค้าเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จของไทยลักซ์ คุณเกรียงศักดิ์ รุ่งโรจน์วรารักษ์ (ป๋อง ไชยา)
ซึ่งได้รับเกียรติในเปิดการโครงการฯ โดยนายประพันธ์ ลีปายะคุณ
รองอธิบดีกรมประมงและคณะฯ นายวิรัตน์ อรุณพันธุ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี คณะผู้บริหารจาก บมจ.พีพี ไพร์ม นำโดยนายธีระ กิติจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า รวมด้วยนิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นผู้กล่าวรายงานและนำชมโครงการฯ
ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นว่าพื้นที่ จ.จันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตค่อนข้างสูง ทั้งกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และนำไปปฏิบัติได้จริงของนิสิต ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ในอนาคต โดยส่วนของผลผลิตหรือกำไรที่ได้ ทางบริษัทฯ จะมอบให้ทางมหาลัยฯ ทั้งหมด เพื่อเป็นทุนในการต่อยอดในโครงการฯ ในครั้งต่อไป และจะมีการติดตามผลการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ว่าด้วยการบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมเกษตรกรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ บ่อสาธิต มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี
#CSR_PPPRIME_THAILUXE