การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น (Inhouse Trainning) สำหรับบุคลากรภายในองค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่น ผู้ควบคุมปั้นจั่นประเภทปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันนวัตกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรม ว่าที่ร้อยโทธนพัต ว่องธัญกิจ และคุณน้ำทิพย์ เจ็กภู่ หลักการและเหตุผล เพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียที่สามารถเกิดขึ้นได้กับพนักงานเมื่อต้องปฏิบัติงานกับปั้นจั่น หรือผู้ที่บังคับปั้นจั่น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานกับปั้นจั่น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานกับปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาปั้นจั่นในเบื้องต้นได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และตรงตามเป้าหมายในดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี ความรู้พื้นฐาน – กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการจัดการบริหารด้านความปลอดภัย – มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง […]

บริษัท พี พี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-corruption)

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันปัญหาการประพฤติผิดในหน้าที่ของพนักงาน ส่งเสริมนโยบายด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทในเครือทุกบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรอง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน (Team work and Collaboration) สำหรับบุคลากรภายในองค์กร (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ประจักษ์ วิทูรเศรษฐ์ จากสถาบันฝึกอบรม บริษัท เอเชีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด โดยหลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ 5องค์ประกอบที่จะสร้างสุดยอดทีม กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน Teamwork ที่มีประสิทธิภาพ อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ (Leadership) ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ The Levels of Leadership หลักการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างของบุคคล (Relationship) การทำงานร่วมกับผู้อื่นในยุคใหม่ เทคนิคการทำงานกับ กลุ่มคน 3 Generation มนุษย์สัมพันธ์ 10 ประการ […]

การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการทำงาน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการทำงาน สำหรับบุคลากรภายในองค์กร (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา จากสถาบันฝึกอบรม บริษัท เอเชีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด โดยหลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ – ความสัมพันธ์ระหว่างคน ระบบ และองค์กร – เป้าหมายและจุดประสงค์ขององค์กร – บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานยุคใหม่และผู้ช่วยหัวหน้างาน – การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ – การวิเคราะห์และเข้าใจถึงพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการทำงานร่วมกัน – การสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ – แนวทางในการพัฒนาตัวเอง ความตระหนักถึงคุณค่าตนเอง – คุณภาพและจริยธรรมในการทำงานที่มีความสุข – การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง – การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด – มนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกระบวนการทางความคิด […]

1 2 3 4 5 26