พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยกรรมการและคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว จากประธานกรรมการ สถาบันไทยพัฒน์ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 […]

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและจัดอบรม ประจำปี 2566 โดยสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ่าเอกศุภบูรณ์ บุญคล้อย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง หลักการและเหตุผล เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้ ลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิง ต่อการตอบสนองและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2.เพื่อนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมมาปรับปรุงและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและมีส่วนร่วมในการระงับเหตุฉุกเฉินสถานการณ์จำลองครั้งนี้ 4.สร้างความมั่นใจในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงาน คณะกรรมการ หน่วยงานเอกชนรอบข้าง และหน่วยงานท้องถิ่น สถานการณ์จำลอง – เพลิงไหม้เครื่องโม่อาหาร B ผู้ควบคุมใช้ถังดับเพลิงประเภท A ดับไม่ได้ – ผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 2 – ทีมฉุกเฉินของบริษัท ใช้ถังดับเพลิงประเภท A และสายฉีดน้ำเข้าระงับเหตุเบื้องต้น – […]

การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ฯ (สำนักงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงาน โดย โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจคัดกรองโรค รับคำแนะนำการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน/โรงงานจังหวัดเพชรบุรี

การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ฯ (สำนักงาน จ.สงขลา)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงาน โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจคัดกรองโรค รับคำแนะนำการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน/โรงงานจังหวัดสงขลา

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ร่วมงาน #วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 “รวมพลัง เครือข่าย จป.เข้มแข็ง ร่วมภัยสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” นำโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งมีนายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ดังนี้ – การมอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมฝึกปฏิบัติ – การฝึกซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ (ภาคปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์) – การมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค-บริโภคต่างๆ – การสนับสนุนอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน […]

1 2 3 4 5 29