ฉีดพ่นฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงเข้มข้นในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสุขอนามัยดีที่ของพนักงาน ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงงานอีกด้วย ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชชรบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

อบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีการบรรยายถึง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550, ระบบการจัดการพลังงาน ตลอดจนการคำนวณค่าไฟฟ้า และการใช้เครื่องจักร /เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้เข้าอบรมร่วมทำกิจกรรมอีกด้วย ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตัวแทนผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ โดยภายในงานมีการปล่อยลูกปลากะพงขาว และปูม้า จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่ทะเล ณ ธนาคารปูม้า ชุมชนหาดเจ้า-แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงาน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

รับการตรวจประเมิน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy หรือ PDPA)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รับการตรวจประเมิน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy หรือ PDPA) ครั้งที่ 2/2565 โดย บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเกิดการนำข้อมูลไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (Personal Data Protection) PDPA ซึ่งองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีการตรวจประเมินและรับคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ณ บมจ. พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 และ 26 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 5 12