การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคสนาม และภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้ ลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) และ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเคมีรั่วไหล

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเคมีรั่วไหล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารอันตรายแต่ละประเภท รวมไปถึงวิธีการจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่ จ.เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 บจก.ไทยลักซ์ จ.สงขลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงาน จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน ประจำปี 2564 เพื่อให้พนักงานที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี สามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนฯ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อ ตลอดจนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน อาทิ โซนนั่งพักพนักงาน ห้องน้ำ โรงอาหาร จุดสแกนนิ้วต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อ ตลอดจนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

1 2 3 4 5 8