สัมมนาวิชาการ วันกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 2

ประมวลภาพบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก ในการดำเนินงาน สัมมนาวิชาการ #วันกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 2 “ตอบโจทย์ห่วงโซ่อุตสาหกรรม” พร้อมรับฟังการบรรยายวิชาการ และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยภายในงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดบูธแสดงสินค้า และมอบอาหารกุ้ง จำนวน 4 ตัน เพื่อร่วมประมูลนำเงินรายได้สนับสนุนชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง ซึ่งปิดประมูลไปที่ยอด 210,000 บาท ทั้งนี้มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ลูกค้า/ตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง ผู้ค้าปัจจัยการผลิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง หัวข้อการบรรยายวิชาการ ซึ่งมีหัวข้อหลักในการบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ – เกษตรกรไทยกับความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย – การตอบโจทย์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทย – ระบบที่ลงตัว การจัดการผลพลอยได้ สู่ความยั่งยืน […]

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ, พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอใบไม้ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567

ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ประจำปี 2567

ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ประจำปี 2567 [ช่วงเช้า : พิธีสงฆ์ และ ช่วงบ่าย : กิจกรรมกีฬาสี] บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมปีใหม่บริษัทฯ ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และเพื่อเป็นการขอบคุณในความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อองค์กรด้วยดีเสมอมา โดยกำหนดการในช่วงเช้า จะมีการร่วมบุญพิธีสงฆ์ การเลี้ยงอาหารกลางวัน และในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมกีฬาสี วอลเลย์บอลและเซปักตระกร้อ มาสร้างสีสัน ความสนุกสนาน และความสามัคคี ก่อนที่จะมีกิจกรรมช่วงงานเลี้ยงเย็นในลำดับต่อไป ณ สำนักงาน/โรงงานผลิต บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสงขลา

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล รวมทั้งมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนแก่เด็ก/เยาวชน โรงเรียนต่าง ๆ และชุมชนในพื้นที่สถานประกอบการ/ฐานการผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี ,จ.สงขลา และ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.2567 ได้แก่ – องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี – โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี – โรงเรียนไทยรัฐวิทยา13(บ้านพุม่วง) จ.เพชรบุรี – โรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี – เทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา – โรงเรียนบ้านหน้าควน […]

ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และบุคลากรภายใน โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 ข้อ ดังนี้ เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี […]

1 2 3 4 29