การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายฮาลาล

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับรองมาตรฐาน Halal โรงงานผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง จ.เพชรบุรี โดยกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/กำกับดูแลฝ่ายกิจการฮาลาลจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ประสาร บุญส่ง และ อาจารย์อนันต์ ม่วงอุมิงค์ ร่วมด้วย นายคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้าวิชาการ/รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการฮาลาล/สถาบันมาตรฐานฯ ว่าด้วยเครื่องหมายฮาลาลที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์นั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตจากโรงงานหรือสถานที่ผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองจากองค์กรศาสนาอิสลามแล้ว พบว่าวัตถุดิบส่วนผสม เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นไม่มีสิ่งต้องห้าม (ฮะรอม) หรือขัดแย้งต่อบทบัญญัติศาสนาอิสลาม อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้ -ข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายฮาลาล และการพิจารณาเครื่องหมายรับรองฮาลาล -ภาพรวมตลาดอาหารฮาลาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรฮาลาลต่างประเทศ -มาตรฐานอาหารฮาลาล กระบวนการรับรองฮาลาล และ เครื่องหมายฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ -ฮาลาล-ฮารอม ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 ณ […]

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย ) นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เนื่องในวันกตัญญูเทศบาลตำบลบางเหรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่งเสริมชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคี และให้บุตรหลานได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ในรูปแบบกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการมอบของที่ระลึก นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุต้นแบบอีกด้วย เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

โครงการทำดีที่บางเหรียง ร่วมกับสนง.ประมง จ.สงขลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนิน #โครงการทำดีที่บางเหรียง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลบางเหรียง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เพื่อแสดงพลังในการร่วมดูแล รักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง และสร้างคลังอาหารในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ตัว อาทิ กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ ปูทะเล ปูดำ และปลาชนิดต่างๆ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2566 ณ ท่าน้ำวัดบางเหรียง หมู่ที่ 3 และ ท่าน้ำโรงเรียนวัดบางทีง หมู่ 7

การฝึกอบรมข้อกำหนดมาตฐาน BAP Feed Mills Standard ประจำปี 2566

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดมาตฐาน Best Aquaculture Pratices หรือ #BAP Feed Mills Standard Issue 3.1 ประจำปี 2566 – ว่าด้วยมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ ที่ครอบคลุมหลักการสำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านชุมชน (Community) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety) และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำหรับสถานประกอบการที่ต้องมีเอกสารที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ได้ว่าได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการและประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางกฎหมายของการผลิตอาหาสัตว์ในประเทศที่ผลิต ประเทศที่นำเข้า และประเทศอื่นๆ – รวมทั้งระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาหารสัตว์ ที่สอดคล้องกับระบบ HACCP และ GMP รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประเมินมาตรฐาน BAP ประจำปี – […]

1 2 3 4 21