การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การทำงานกับสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ภูษิตา ตันติวราชัย จาก บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด หลักการและเหตุผลเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยและการทำงานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี สามารถระงับเหตุฉุกเฉินและช่วยลดการประมาท และสร้างความลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงการยกมาตรฐานฝีมือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี และวิธีระงับเหตุฉุกเฉิน ส่งเสริมทักษะในการทำงานให้ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุฉุกเฉิน และเก็บกู้สารเคมีที่รั่วไหลได้ และสร้างวินัยในการปฏิบัติงานตลอดจนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี (Training session) – ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี – การเก็บกู้สารเคมีและวิธีระงับเหตุฉุกเฉิน – ความหมายของสารเคมี – ความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมี – กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสารเคมี – สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี – […]

การตรวจประเมินมาตรฐานISO9001:2015 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับ #การตรวจประเมินมาตรฐานISO9001:2015 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (Surveillance Visit 2) โดย TEAM LEADER : MS.NAREKUL SURAPATANA จาก Bureau Veritas Thailand ซึ่งมีคณะผู้บริหาร/คณะทำงานของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการตาม Audit Plan และให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจ โดยวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน ISO9001:2015 เพื่อเป็นการยืนยันว่า ระบบการจัดการเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของการตรวจสอบมาตรฐาน องค์กรได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิผล ระบบการจัดการ สามารถบรรลุตามนโยบายขององค์กรและวัตถุประสงค์การประเมินความสามารถของระบบการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปฏิบัติ สำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงศักยภาพของระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองเป็นไปตามข้อกำหนดของ มาตรฐานตามที่แสดงไว้ในแผนการตรวจสอบ Scope : การตรวจประเมินฯ (Surveillance Visit […]

การฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (Saving enerqy saving for improvement) สำหรับบุคลากรภายในองค์กร (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ หลักการและเหตุผล เพื่อสร้างความตระหนักรู้อนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร และทราบถึงผลกระทบหรือสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้พลังงาน เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกของบุคลากร เพราะการอนุรักษ์พลังเป็นเรื่องของคนทั้งองค์กร วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้ร่วมมือต่อนโยบายขององค์กร ในการที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรต่อไป หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี ต้นทุนการดำเนินงาน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) หลัก 3R (Reduce-Reuse-Recycle) ประเภทและความหมายของพลังงาน สถานการณ์พลังงานของโลก และผลกระทบต่อเนื่อง มาตการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งตามระดับการลงทุน […]

การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก Forklift

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยกForklift (Inhouse Trainning) สำหรับบุคลากรภายในองค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการใช้รถยก Forklift โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท พี.เอ็ม.ซี อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด นาย เมธี สวัสดิ์วงษ์ หลักการและเหตุผลเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้รถยก ช่วยลดการประมาท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงการยกมาตรฐานฝีมือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆของรถยก ส่งเสริมทักษะในการขับขี่ให้ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถตรวจเช็ค บำรุงรักษาประจำวัน สร้างวินัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับรถยก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยก ประเภทของพาเลท เทคนิคการเลือกซื้อรถยกมาใช้งาน การใช้งานรถยกอย่างถูกวิธี เทคนิคการควบคุมรถยกในพื้นที่จำกัด การชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับรถยกที่ใช้ไฟฟ้า #การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ การทดสอบมาตรฐานและคุณสมบัติของแรงงาน […]

ประมวลภาพ วันกุ้งไทยใต้ล่าง ครั้งที่ 12

ประมวลภาพบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก ในการดำเนินงาน #วันกุ้งไทยใต้ล่างครั้งที่12 “ควบคุมต้นทุน ร่วมหาทางออก เกษตรกรมีทางรอด กุ้งไทยได้ไปต่อ” นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจม.พีพี ไพร์ม คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม, ผู้อำนวยการสายการตลาด คุณธีระ กิติจารุรัตน์, คณะผู้บริหารและทีมงานฝ่ายขาย ซึ่งภายในงานมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ลูกค้า/ตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง ผู้ค้าปัจจัยการผลิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยภายในงานมีการบรรยายวิชาการ ซึ่งมีหัวข้อหลักในการบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ – จุลินทรีย์กับการอนุบาลลูกกุ้ง เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย – การบริหารจัดการอาหารกุ้ง ตามสายพันธุ์และความสามารถของบ่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต – เลี้ยงกุ้งขาว ปนกุ้งก้ามกราม ทางเลือกนี้ ดีอย่างไร – องค์ความรู้พื้นฐานของเชื้อก่อโรคในกุ้ง สู่แนวทางควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างยั่งยืน – ควบคุมต้นทุนการผลิต ร่วมหาทางรอด ในภาวะราคากุ้งปัจจุบัน […]

1 2 3 4 26