ฉีดพ่นฆ่าเชื้อฯ

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในโรงงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการของบริษัทฯ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

คณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค แก่อำเภอควนเนียง จ.สงขลา

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอควนเนียง ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ทางอำเภอควนเนียงจะนำไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในอำเภอต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

รับการตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 9 จ.สงขลา ในการเข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ ตามกำหนดแผนการตรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งการตรวจความปลอดภัยฯ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสถานประกอบการในการค้นหาสภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และหากสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องและควบคุมให้มีประสิทธิภาพแล้ว สถานประกอบการต่าง ๆ จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงภัยและความสูญเสียในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของสถานประกอบการอีกด้วย ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึงหลักการของข้อกำหนดฯ การนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 12