CSR โครงการบัณฑิต พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ มอบทุนการศึกษา และบุตรพนักงาน ประจำปี 2566

ประมวลภาพการมอบทุนการศึกษา #โครงการบัณฑิตพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์ ประจำปี 2566 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบุตรพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นหนึ่งในสวัสดิการพิเศษของบุคลกรภายในองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 ข้อ ดังนี้ เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. […]

การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาว ประภัสสร นนแก้ว จาก บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด หลักการและเหตุผลเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยจากสิ่งรบกวนในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากสัตว์พาหะนำโรค จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจสามารถจัดการกับสัตว์พาหะได้ และสามารถป้องกันและดูแลตนเอง และได้เรียนรู้วิธีการกำจัดเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นและสถานประกอบการได้มีความปลอดภัยจากพาหะนำโรคได้ หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี (Training session) – การจัดการแมลงและสัตว์ – การจัดการพื้นที่ให้ปลอดภัย – ชนิดของแมลงต่างๆ – ลักษณะของแมลงต่างๆ – โรคต่างๆที่เกิดจากการพาหะ – ชีววิทยาและนิเวศวิทยา – อันตรายที่เกิดจากสัตว์พาหะ – วงจรชีวิตของแมลงต่างๆ – […]

การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การทำงานกับสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ภูษิตา ตันติวราชัย จาก บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด หลักการและเหตุผลเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยและการทำงานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี สามารถระงับเหตุฉุกเฉินและช่วยลดการประมาท และสร้างความลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงการยกมาตรฐานฝีมือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี และวิธีระงับเหตุฉุกเฉิน ส่งเสริมทักษะในการทำงานให้ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุฉุกเฉิน และเก็บกู้สารเคมีที่รั่วไหลได้ และสร้างวินัยในการปฏิบัติงานตลอดจนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี (Training session) – ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี – การเก็บกู้สารเคมีและวิธีระงับเหตุฉุกเฉิน – ความหมายของสารเคมี – ความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมี – กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสารเคมี – สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี – […]

การตรวจประเมินมาตรฐานISO9001:2015 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับ #การตรวจประเมินมาตรฐานISO9001:2015 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (Surveillance Visit 2) โดย TEAM LEADER : MS.NAREKUL SURAPATANA จาก Bureau Veritas Thailand ซึ่งมีคณะผู้บริหาร/คณะทำงานของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการตาม Audit Plan และให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจ โดยวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน ISO9001:2015 เพื่อเป็นการยืนยันว่า ระบบการจัดการเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของการตรวจสอบมาตรฐาน องค์กรได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิผล ระบบการจัดการ สามารถบรรลุตามนโยบายขององค์กรและวัตถุประสงค์การประเมินความสามารถของระบบการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปฏิบัติ สำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงศักยภาพของระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองเป็นไปตามข้อกำหนดของ มาตรฐานตามที่แสดงไว้ในแผนการตรวจสอบ Scope : การตรวจประเมินฯ (Surveillance Visit […]

การฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (Saving enerqy saving for improvement) สำหรับบุคลากรภายในองค์กร (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ หลักการและเหตุผล เพื่อสร้างความตระหนักรู้อนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร และทราบถึงผลกระทบหรือสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้พลังงาน เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกของบุคลากร เพราะการอนุรักษ์พลังเป็นเรื่องของคนทั้งองค์กร วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้ร่วมมือต่อนโยบายขององค์กร ในการที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรต่อไป หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้ #ภาคทฤษฎี ต้นทุนการดำเนินงาน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) หลัก 3R (Reduce-Reuse-Recycle) ประเภทและความหมายของพลังงาน สถานการณ์พลังงานของโลก และผลกระทบต่อเนื่อง มาตการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งตามระดับการลงทุน […]

1 2 3 4 5 6 29