พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ โดยเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด่านหน้าทุกท่าน ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อพวกเราในสถานการณ์โควิด-19

อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 และข้อกำหนด ISO 14001: 2015

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 และข้อกำหนด ISO 14001: 2015 แก่พนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงบริบท และความสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างความมั่นใจและสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดอบรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

อบรมหลักสูตร GMP / GHP / HACCP ขั้นต้น

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร GMP / GHP / HACCP ขั้นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในที่มาและทฤษฎีของระบบ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้และจัดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านความปลอดภัยของสินค้า ลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อส่งถึงมือลูกค้า โดยบริษัทฯ จัดอบรมด้วยระบบ Zoom Conference และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงาน จ.สงขลา

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอฯ, จัดหางาน, ประมงจังหวัดฯ, นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ, นายอำเภอเมืองสงขลา, นายอำเภอควนเนียง, ผกก.สภ.เมืองสงขลา, ผกก.สภ.ควนเนียง, นายกเทศบาลตำบลบางเหรียง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งโรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการประเภทโรงงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมีนายพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไป (โรงงานสงขลา) ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนโยบายบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน (ไวรัสโควิด-19) ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการจัดการโรคระบาด ตลอดจนด้านการสื่อสาร ให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ต้อนรับปลัดอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทโรงงาน

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไป (โรงงานสงขลา) ให้การต้อนรับปลัดอำเภอควนเนียง และผู้ช่วยสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทโรงงาน เพื่อติดตามการดำเนินการปฏิบัติ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และมีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบาย ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

1 26 27 28 29 30