รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงาน จ.สงขลา

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอฯ, จัดหางาน, ประมงจังหวัดฯ, นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ, นายอำเภอเมืองสงขลา, นายอำเภอควนเนียง, ผกก.สภ.เมืองสงขลา, ผกก.สภ.ควนเนียง, นายกเทศบาลตำบลบางเหรียง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งโรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการประเภทโรงงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมีนายพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไป (โรงงานสงขลา) ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนโยบายบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน (ไวรัสโควิด-19) ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการจัดการโรคระบาด ตลอดจนด้านการสื่อสาร ให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ต้อนรับปลัดอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทโรงงาน

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไป (โรงงานสงขลา) ให้การต้อนรับปลัดอำเภอควนเนียง และผู้ช่วยสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทโรงงาน เพื่อติดตามการดำเนินการปฏิบัติ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และมีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบาย ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office Word 2016

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office Word 2016 (Document management) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างเอกสาร มีความสามารถในการสร้างและจัดการเอกสารทุกรูปแบบ โดยมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยในทุกขั้นตอนของการจัดทำเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บมจ.พีพี ไพร์ม โครงการ People Park อ่อนนุช เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ใส่ใจในทุกความปลอดภัย

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ใส่ใจในทุกความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทางบริษัทฯ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำตามแผนฯ ทั่วทุกจุดของสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ โดยเรามีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มั่นใจถึงความปลอดภัย ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564

สุ่มตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยวิธี SWAB

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้รับการเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยวิธี SWAB จากสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย โดยการสุ่มตรวจพนักงานภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นการตรวจเชิงรุกทุกสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่เสี่ยง โดยผลการตรวจพบว่าพนักงานในบริษัทฯ ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 100% ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนในองค์กรตรวจเชิงรุก 100% โดยหน่วยรถพระราชทานและหน่วยงานสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันเดียวกัน คณะผู้บริหารยังให้การต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในการตรวจสอบมาตรการและร่วมหารือถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในองค์กรและชุมชนรอบข้าง พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกล่าวชื่นชมบริษัทฯ ว่ามีมาตรการที่เข้มงวดดีมาก และขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

1 25 26 27 28 29