บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยได้จัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สงขลา ณ โรงพยาบาลราษฎรยินดี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการทำงาน สะดวกต่อการใช้งาน ตลอดจนประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บ โดยนอกจากการบรรยายแล้วยังมี Workshop และแบบทดสอบให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของบริษัทฯ โดยฉีดฆ่าเชื้อบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน และส่วนของโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าว ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี และ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ โดยเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด่านหน้าทุกท่าน ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อพวกเราในสถานการณ์โควิด-19

อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 และข้อกำหนด ISO 14001: 2015

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 และข้อกำหนด ISO 14001: 2015 แก่พนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงบริบท และความสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างความมั่นใจและสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดอบรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

1 24 25 26 27 28 29